Nhảy đến nội dung

Các Câu Hỏi Thường Gặp của Việc Đếm Lại Phiếu Bầu

Ai Có Thể Yêu Cầu Việc Đếm Lại Phiếu Bầu?

Bất kỳ cử tri nào cũng có thể đề nghị việc đếm lại phiếu bầu.

 


Khi Nào thì Việc Yêu Cầu Đếm Lại Phiếu Bầu được Đệ Trình?

Yêu cầu này phải được đệ trình trong vòng năm ngày sau khi kết quả cuộc bầu cử được chính thức xác nhận.

 


Tôi Yêu Cầu Việc Đếm Lại Phiếu Bầu Ở Đâu?

Việc yêu cầu đếm lại phiếu bầu phải được đệ trình tại văn phòng của viên chức bầu cử chịu trách nhiệm tiến hành cuộc bầu cử đó.

 


Chi Phí của Việc Đếm Lại Phiếu Bầu là Bao Nhiêu?

Cử tri yêu cầu việc đếm lại phiếu bầu phải ký gửi tiền trước, trước khi việc đếm lại phiếu bầu được tiến hành và vào lúc bắt đầu của mỗi ngày sau đó, tổng số chi phí đó được quy định bởi viên chức bầu cử để bảo đảm cho các phí tổn của việc đếm lại phiếu bầu vào ngày hôm đó. Cử tri sẽ phải trả cho phí tổn để làm ra các tài liệu liên quan cho việc đếm lại phiếu và mỗi ngày cho một hội đồng đếm phiếu bốn người. Nếu vào lúc hoàn thành việc đếm lại phiếu bầu của tất cả các khu bầu cử, kết quả bầu cử bị đảo ngược, thì tiền ký gửi sẽ được hoàn trả. 

 


Điều Gì Phải Kèm Theo trong Yêu Cầu Này?

Yêu cầu này phải được viết bằng văn bản. Yêu cầu này cần:

• Xác định cuộc tranh cử cần phải đếm lại;

• Tuyên bố rằng yêu cầu này được đệ trình thay mặt cho ứng cử viên, nhóm ứng cử viên, hoặc thái độ đối với một dự luật nào;

• Xác định thứ tự mà các khu bầu cử sẽ được đếm (không bắt buộc).

• Xác định phương pháp đếm phiếu bầu sẽ được sử dụng (điện tử, bằng tay hay cả hai) (không bắt buộc); và

• Xác định bất kỳ các tài liệu có liên quan khác cần xem xét.

 


Bằng Cách nào mà Viên Chức Bầu Cử Thông Báo cho Công Chúng rằng Việc Đếm Phiếu Bầu Đang Được Tiến Hành?

Một thông báo xác định ngày giờ và địa điểm của việc đếm lại phiếu bầu sẽ được công bố bởi viên chức bầu cử ít nhất là một ngày trước khi việc đếm lại phiếu bầu diễn ra và những cá nhân sau đây sẽ được thông báo trực tiếp hoặc bởi bất kỳ dịch vụ thư tín qua đêm nào của liên bang: • Tất cả các ứng cử viên cho chức vụ bị bãi nhiệm; • Người ủng hộ cho bất kỳ khởi xướng hay trưng cầu dân ý nào hay bất kỳ cá nhân nào đệ trình biện luận phản đối hay ủng hộ một cuộc khởi xướng, trưng cầu dân ý hay dự luật được yêu cầu đếm lại phiếu bầu; và • Tổng Thư Ký Tiểu bang nếu việc đếm lại phiếu bầu là cho ứng cử viên của một chức vụ tiểu bang hay liên bang, các đại diện cho các hội nghị toàn quốc, hay bất kỳ dự luật tiểu bang nào.

 


Quy Trình Đếm Lại Phiếu Bầu Gồm Những Gì?

• Việc đếm lại phiếu bầu được tiến hành công khai;

• Việc đếm lại phiếu bầu phải bắt đầu không trễ hơn bảy ngày sau khi nhận được yêu cầu và sẽ được diễn ra hằng ngày, ngoại trừ cuối tuần và ngày lễ, và không nhiều hơn sáu giờ mỗi ngày cho đến khi hoàn thành; và

• Việc đếm lại phiếu bầu bằng tay phải được tiến hành dưới sự giám sát của viên chức bầu cử bởi hội đồng đếm phiếu, gồm có bốn cử tri của quận, được chọn bởi viên chức bầu cử.

 


Các Kết Quả Bầu Cử sẽ được Xử Lý Thế Nào?

Các kết quả của việc đếm lại phiếu bầu sẽ được tuyên bố là vô hiệu và không có giá trị trừ khi mỗi phiếu bầu của tất cả khu bầu cử có cuộc tranh cử đó được đếm lại. Khi hoàn thành việc đếm lại phiếu bầu, nếu một ứng cử viên khác, một nhóm ứng cử viên khác, hay một thái độ khác trên dự luật nhận được đa số phiếu, thì kết quả của việc đếm phiếu chính thử sẽ được thay đổi. Một bản sao của các kết quả đếm lại phiếu bầu được tiến hành sẽ được công bố rõ ràng tại văn phòng của viên chức bầu cử.