Nhảy đến nội dung

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs về việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Tôi Có Thể Lấy Giấy Tờ Tranh Cử cho Chức Vụ Là Khi Nào?

Ngày bắt đầu của việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức vụ tranh cử và ứng cử viên muốn chọn các bước cụ thể trong quy trình. Hãy bấm vào đây để xem lịch bầu cử chi tiết có trình bày các thời hạn chính.

 


Hạn Chót để Lập Hồ Sơ Tranh Cử cho Chức Vụ Là Gì?

Hãy xem lịch bầu cử trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri cho tất cả các hạn chót.

 


Các Tiêu Chuẩn Chung để Tranh Cử cho Chức Vụ Là Gì?

Các tiêu chuẩn chung cho tất cả ứng cử viên là:

 • Phải ít nhất là đủ 18 tuổi vào thời điểm bầu cử;
 • Phải là một công dân của tiểu bang;
 • Phải là một cử tri đã ghi danh khi các văn bản đề cử được phát hành, và, trừ trường hợp đặc biệt được quy định, có đủ điều kiện để bỏ phiếu cho chức vụ đó;
 • Phải đủ điều kiện để Tuyên Thệ Nhậm Chức và có thể đóng khoản tiền bảo đảm theo quy định của luật; và
 • Không bị kết án về các tội được quy định cụ thể trong Hiến Pháp và luật của Tiểu Bang.

 


Những Chức Vụ Tranh Cử Nào Sẽ Được In trên Phiếu Bầu?

Hãy tham khảo phần "Có Những Gì trên Phiếu Bầu" ở trang mạng của chúng tôi về các thông tin này.

 


Tôi Có Thể Tìm Thông Tin về Quy Trình Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Ở Đâu?

Quý vị có thể tìm thông tin này ở đây hoặc gọi hoặc đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA; 714-567-7600. Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên cũng có sẵn theo yêu cầu.

 


Tôi Có Cần Phải Cư Ngụ trong Khu Vực để Tranh Cử cho một Chức Vụ Hay Không?

Các quy định về nơi cư ngụ phụ thuộc vào chức vụ tranh cử. Cho chức vụ Dân Biểu Liên Bang, quý vị không cần phải cư trú trong địa hạt để tranh cử. Cho chức vụ thuộc Hạ Viện Tiểu Bang, Thượng Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Ban Trung Ương Quận, và Hội Đồng Quận của Đảng Xanh, quý vị phải đang cư ngụ trong khu vực muốn tranh cử khi vào thời điểm Giấy Đề Cử được phát hành. Cho các chức vụ của Quận ngoài Hội Đồng Giám Sát, quý vị phải cư ngụ trong quận. Cho chức vụ thuộc Hội Đồng Giám Sát, quý vị đã phải ghi danh ít nhất là 30 ngày trước hạn chót để lập hồ sơ đề cử cho chức vụ. Cho chức vụ Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, quý vị không cần phải cư ngụ trong Quận Orange.

 


Làm Thế Nào để Tôi Biết Được Người Nào Đã Lập Hồ Sơ cho Chức Vụ Tranh Cử của Tôi?

Có một bảng kê danh sách ứng cử viên trên trang mạng của chúng tôi được cập nhật hằng ngày, hoặc quý vị có thể gọi văn phòng chúng tôi ở số 714-567-7600.

 


Điều Gì Sẽ Xảy Ra nếu Viên Chức Đương Nhiệm Không Lập Hồ Sơ cho việc Tái Tranh Cử?

Nếu viên chức đương nhiệm không lập hồ sơ tái tranh cử nhưng hội đủ điều kiện để lập hồ sơ, chức vụ tranh cử này sẽ được gia hạn thêm năm ngày sau thời hạn lập hồ sơ đã đóng cho bất kỳ ứng cử viên nào khác ngoài viên chức đương nhiệm.

 


Tuyên Bố Ý Định Tranh Cử Là Gì?

Tuyên Bố Ý Định Tranh Cử là một văn bản mà tất cả các ứng cử viên cho chức vụ Tư Pháp phải ký và nộp thể hiện ý định của họ để trở thành ứng cử viên cho chức vụ Thẩm Phán của Tòa Thượng Thẩm.

 


Số của Chức Vụ Tư Pháp có được Thể Hiện trong Phiếu Bầu của Khu Vực Mà Tôi Sẽ Đại Diện Không, Nếu Đắc Cử?

Không, con số chỉ được chỉ định cho mục đích bầu cử và được căn cứ vào danh sách theo mẫu tự chữ cái của các viên chức đương nhiệm.

 


Có Lệ Phí để Lập Hồ Sơ Tranh Cử cho Chức Vụ không?

Đối với hầu hết các chức vụ, Lệ Phí Nộp Đơn phải được trả trước khi nhận các Giấy Đề Cử. Không có Lệ Phí Nộp Đơn quy định cho các chức vụ Thành Viên của Hội Đồng Giáo Dục Quận, Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận, Thành Viên Hội Đồng Quận của Đảng Xanh, Ủy Viên Hội Đồng của một học khu địa phương, và Giám Đốc của một khu đặc biệt.

 


Khi Nào Tôi Phải Trả Phí Lập Hồ Sơ?

Phí Lập Hồ Sơ phải được trả trước khi Giấy Đề Cử được phát hành. Tuy nhiên, nếu quý vị có đủ chữ ký cho thủ tục Chữ Ký để Giảm Lệ Phí của các Kiến Nghị về Lệ Phí Lập Hồ Sơ để đáp ứng đủ quy định cho chữ ký, sau đó quý vị sẽ không cần phải luân chuyển Giấy Đề Cử; trong trường hợp này, Lệ Phí Lập Hồ Sơ phải được thanh toán trước khi quý vị hoàn tất việc Tuyên Bố Ứng Cử của mình.

 


Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ Là Gì?

Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ là các giấy thu nhận chữ ký để giảm chi phí của Lệ Phí Lập Hồ. Các chữ ký cũng có thể được dùng cho các quy định về chữ ký đề cử.

 


Tôi Có Phải Luân Chuyển Chữ Ký cho Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ Không?

Không. Đây là một quy trình có thể lựa chọn. Bằng việc không luân chuyển chữ ký cho Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ, quý vị cần phải trả đầy đủ Lệ Phí Lập Hồ Sơ của mình.

 


Tôi Sống ở Khu Vực thuộc nhiều Quận. Tôi Phải Thực Hiện Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ Ở Đâu?

Quý vị có thể lấy các kiến nghị này từ văn phòng của của viên chức bầu cử ở quận nơi quý vị cư ngụ hoặc từ bất kỳ quận nào trong khu vực.

 


Tôi Sống ở Khu Vực thuộc nhiều Quận. Tôi Lập Hồ Sơ Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ Ở Đâu?

Quý vị phải lập hồ sơ kiến nghị này từ văn phòng của viên chức bầu cử là nơi thu được các chữ ký.

 


Ai Có Thể Lưu Hành Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ hoặc Giấy Đề Cử của Tôi?

Bất kỳ người nào từ 18 tuổi trở lên. Họ không cần phải là cử tri đã ghi danh, hoặc thuộc cùng chính đảng với ứng cử viên hoặc sống trong khu vực mà ứng cử viên được bỏ phiếu ở đó.

 


Tôi Có Thể Lưu Hành Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ hoặc Giấy Đề Cử của Chính Mình Không?

Có.

 


Những Người Ký Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ Có Cần Phải thuộc Cùng Chính Đảng với Tôi Không?

Không. Những người ký tên không cần phải ghi danh với cùng chính đảng với ứng cử viên.

 


Những Người Ký Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ Có Cần Phải Sống Trong Cùng Khu Vực là Nơi Tôi đang Tranh Cử cho Chức Vụ Không?

Có. Những người ký tên phải sống trong cùng khu vực mà quý vị đanh tranh cử cho Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ.

 


Một Cử Tri Có Thể Ký Nhiều Hơn Một Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ Không?

Không, trừ khi có nhiều hơn một vị trí cần bỏ phiếu cho cùng chức vụ tranh cử đó.

 


Tôi Có Thể Lập Hồ Sơ cho Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ vào Nhiều Thời Điểm Khác Nhau Trong Giai Đoạn Lập Hồ Sơ Không?

Được. Không có quy định nộp tất cả các chữ ký đề cử cùng một lúc.

 


Tôi Có Cần Lấy Chữ Ký Đề Cử như là một Quy Định để Tranh Cử cho Chức Vụ Không?

Cho các chức vụ trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ, ứng cử viên phải theo quy định về chữ ký đề cử. Cho các chức vụ trong Cuộc Tổng Tuyển Cử, không có quy định về chữ ký đề cử.

  


Tôi Sống trong Khu Vực có Nhiều Quận. Tôi Có Thể Nhận Giấy Đề Cử và Tuyên Bố Ứng Cử Ở Đâu?

Quý vị phải nhận Giấy Đề Cử và Tuyên Bố Ứng Cử từ quận mà quý vị cư ngụ.

 


Tôi Sống trong Khu Vực có Nhiều Quận. Tôi Có Thể Lập Giấy Đề Đề Cử và Tuyên Bố Ứng Cử Ở Đâu?

Quý vị phải lập hồ sơ Giấy Đề Cử và Tuyên Bố Ứng Cử tại văn phòng viên chức bầu cử trong quận là nơi mà các chữ ký được thu nhận.

 


Những Người Ký Tên cho Các Giấy Đề Cử Của Tôi có phải Thuộc Cùng Một Chính Đảng Với tôi hay không?

Không. Cử tri không cần phải ghi danh với cùng chính đảng của quý vị. Ngoại lệ duy nhất là những người ký tên trên Giấy Đề Cử cho Thành Viên Ủy Ban Trung Ương Quận phải cùng thuộc một chính đảng với ứng cử viên.

 


Những Người Ký Tên cho các Giấy Đề Cử của Tôi Có Phải Cư Ngụ trong Khu Vực mà Tôi Đang Tranh Cử cho Chức Vụ Không?

Có.

 


Cần Có Bao Nhiêu Chữ Ký cho Việc Đề Cử?

Số chữ ký theo quy định là:

 • Thượng Nghị Sĩ Liên Bang: 65-100.
 • Chức Vụ thuộc Hiến Pháp Tiểu Bang: 65-100.
 • Đại Diện Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang và Hạ Viện Tiểu Bang: 40-60.
 • Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Hội Đồng Giám Sát Quạn và các Chức Vụ của Quận: 20-40. 
 • Về số chữ ký theo quy định cho thành viên của Ủy Ban Trung Ương Quận theo chính đảng và Thành Viên Hội Đồng Đảng Xanh, hãy tham khảo Số Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri. 

 


Tôi Có Thể Rút Lại Việc Tranh Cử Sau Khi Tôi Hoàn Tất các Thủ Tục Lập Hồ Sơ Không?

Không. Quý vị không thể rút lại việc tranh cử sau khi đã hoàn tất quy trình lập hồ sơ cho một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.

 


Tôi Đã Trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ, Nhưng Tôi Không Hội Đủ Điều Kiện trở thành một Ứng Cử Viên. Tôi Có Được Hoàn Trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ của Tôi Không?

Không. Lệ Phí Lập Hồ Sơ không được hoàn lại.

 


Mô Tả Chức Danh trên Phiếu Bầu Là Gì?

Mô tả chức danh trên phiếu bầu là một mô tả không quá ba từ về chuyên môn chính, nghề nghiệp, hoặc công việc làm của quý vị. Mô tả nghề nghiệp hoặc chức vụ trên phiếu bầu cũng có thể là chức danh của vị trí được đắc cử hiện nay (không có giới hạn số từ), từ "Đương Nhiệm", hoặc được bổ nhiệm, các từ "Đương Nhiệm Được Bổ Nhiệm”. Quý vị có thể truy cập Sổ Tay Hướng Dẫn cho Cử Tri để xem Các Hướng Dẫn về Mô Tả Chức Danh trên Phiếu Bầu.

 


Tôi có thể Tìm Các Hướng Dẫn về Chức Danh trên Phiếu Bầu ở đâu?

Thông tin này có thể được tìm thấy trong Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên, hoặc bằng cách đến hoặc gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705; 714-567-7600.

 


Tôi Có Thể Thay Đổi Chức Danh của Tôi trên Phiếu Bầu Sau Khi Tôi Đã Lập Hồ Sơ Tuyên Bố Ứng Cử Không?

Có, nhưng chỉ trong khi thời hạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên chưa kết thúc. Một Bảng Kê mới cho Chức Danh trên Phiếu Bầu Phải được hoàn tất.

 


Tôi Có Thể Thay Đổi Chức Danh của Tôi trên Phiếu Bầu sau Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ thành một Chức Danh Khác cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Không?

Có. Một văn bản yêu cầu phải được đệ trình ít nhất 98 ngày trước Cuộc Tổng Tuyển Cử. Một Bảng Kê mới cho Chức Danh Trên Phiếu Bầu phải được hoàn tất.

 


Tôi Có Thể Yêu Cầu Chứng Minh Chức Danh trên Phiếu Bầu của người khác không? Nếu có, phải làm như thế nào?

Được. Quý vị có thể yêu cầu người khác chứng minh Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên của họ trong giai đoạn Đề Cử/Tuyên Bố Ứng Cử. Để làm điều này, quý vị phải nộp văn bản chính thức cho Sở Ghi Danh Cử Tri trình bày các lý do yêu cầu chứng minh. Sau thời hạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên kết thúc, có giai đoạn 10 ngày cho công chúng xem xét và trong giai đoạn này quý vị có thể yêu cầu chứng minh Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên tại Tòa Thượng Thẩm.

 


Tôi Có Thể In Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Quận Không?

Có. Quý vị có thể in Lời Tuyên Bố củ Ứng Cử Viên trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri nếu quý vị là ứng cử viên cho Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, Thượng Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Giám Sát Quận, các Chức Vụ của Quận, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, Thành Viên Hội Đồng của một học khu địa phương, và Giám Đốc của một khu đặc biệt. Nếu quý vị tranh cử cho chức vụ Thượng Nghị Sĩ Liên Bang hoặc Hiến Pháp Tiểu Bang, quý vị cần phải lập hồ sơ Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên với văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

 


Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên là gì?

Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên là lời tường trình của chính ứng cử viên về tiêu chuẩn và nền tảng cá nhân của họ, và không đưa ra nhận xét về hoạt động, tính cách, và tiêu chuẩn của ứng cử viên khác.

 


Chi Phí cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên là gì?

Quý vị nên thảm khảo Sổ Tay của Ứng Cử Viên hoặc liên hệ văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA; 714-567-7600 để có chi phí cho lời phát biểu của quý vị. Chi phí cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức vụ tranh cử.

 


Làm Cách Nào để Sở Tính Toán Chi Phí cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên?

Số tiền ký quỹ cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên được căn cứ vào chi phí in Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri, chi phí biên dịch, nhân công, và chi phí gián tiếp.

 


Tại Sao Tôi Phải Trả Lệ Phí để Đưa Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên vào Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri?

Bộ Luật Bầu Cử cho phép Sở Ghi Danh Cử Tri yêu cầu mỗi ứng cử viên khi lập hồ sơ lời phát biểu sẽ trả trước phần lệ phí để chia sẻ chi phí như là một điều kiện để in lời phát biểu của họ trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri.

 


Chi Phí Thực Tế cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên được Tính Như Thế Nào?

Việc tính phí cho Lời Phát Biểu của ứng cử viên được xác định bằng chi phí thực tế khi đưa Lời Phát Biểu này vào Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri. Chi phí thực tế được tính căn cứ vào chi phí nhân công và chi phí gián tiếp; chi phí biên dịch qua tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt; và chi phí để in Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên vào Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri.

 


Tôi Có Thể Dùng Chữ In Đậm, Gạch Dưới, Hoa Thị Đầu Dòng và Toàn Bộ CHỮ IN HOA trong Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên của Tôi Không?

Không. Quý vị không thể dùng các yếu tố định dạng này trong lời phát biểu của quý vị. Thêm vào đó, quý vị cũng không thể đề cập đến các tiêu chuẩn, tính cách, hay hoạt động của ứng cử viên khác.

 


Nếu Tôi Muốn Tranh Cử vào một Chức Vụ ở Nhiều Hơn Một Quận, Tôi Chỉ Cần Lập Hồ Sơ cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên ở Một Quận để Có Lời Phát Biểu Này trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Mỗi Quận Đúng Không?

Không. Quý vị cần phải lập hồ sơ Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên ở mỗi quận và trả phí cho mỗi quận mà quý vị muốn lời phát biểu của mình được in trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin ở quận đó.

 


Tôi Có Thể Viết Bao Nhiêu Từ trong Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên của Tôi?

Số lượng từ sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức vụ tranh cử:

 • Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang: 250 từ;
 • Thượng Nghị Sĩ Thượng Viện và Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang: 250 từ;
 • Các chức vụ Tư Pháp và Quận: 200 hoặc 400 từ;
 • Thành Viên Hội Đồng của một học khu địa phương và Gíam Đốc của một khu đặc biệt:  200 từ (Có thể in một lời phát biểu của 400 từ nếu khu vực chấp thuận).

 


Tôi Có Thể Rút Lại Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên Đã Được Lập Hồ Sơ của Tôi Không?

Có. Nhưng quý vị phải rút lại Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên của quý vị và việc này phải được thực hiện trước 5 giờ chiều của ngày làm việc kế tiếp sau khi thời hạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên kết thúc.

 


Nếu Tôi Rút Lại Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên của Mình, Tôi Có Thể Được Hoàn Trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ Không? Nếu Có, Khi Nào?

Có. Quý vị sẽ nhận lại khoản hoàn trả 30 ngày sau bầu cử.

 


Tôi Có Thể Thay Đổi Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên Sau Khi đã Lập Hồ Sơ Không?

Không. Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên có thể được rút lại nhưng không thể thay đổi, trừ khi có lệnh của tòa án ban hành.

 


Tôi Có Thể Yêu Cầu Chứng Minh Chức Danh trên Phiếu Bầu của người khác không? Nếu có, phải làm như thế nào?

Có. Khi việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên kết thúc, có giai đoạn 10 ngày cho công chúng xem xét và trong lúc này một người có thể lập hồ sơ với tòa xin lệnh bắt buộc hoặc ra lệnh để yêu cầu lời phát biểu của một ứng cử viên phải được chỉnh sửa lại.

 


Nếu Tôi ở Vòng Chung Cuộc của Cuộc Tổng Tuyển Cử, Tôi Có Thể Sử Dụng Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên mà Tôi Đã Sử Dụng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Không?

Được, nhưng quý vị phải nộp lại lời phát biểu đó hoặc nộp Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên mới trong giai đoạn lập hồ sơ của Cuộc Tổng Tuyển Cử. Trong bất kỳ trường hợp nào, quý vị vẫn phải trả tiền ký quỹ. Số tiền ký quỹ sẽ tương tự như khoản đã trả trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.