Nhảy đến nội dung

Lưu Giữ Tài Liệu Bầu Cử

Các Câu Hỏi Thường Gặp Liên Quan Đến Việc Lưu Giữ Tài Liệu Bầu Cử Liên Bang

 

Sở Ghi Danh Cử Tri phải lưu giữ các tài liệu bầu cử liên bang chẳng hạn như các lá phiếu đã bầu tại phòng phiếu, phiếu bầu-qua-thư đã bầu, và lá phiếu đã bầu của cử tri có điều kiện trong bao lâu?

Sở Ghi Danh được yêu cầu theo Bộ Luật Bầu Cử mục 17301 để giữ lại một số tài liệu bầu cử liên bang, chẳng hạn như lá phiếu đã bầu tại phòng phiếu, phiếu bầu-qua-thư đã bầu, và lá phiếu đã bầu của cử tri có điều kiện trong 22 tháng kể từ ngày bầu cử.


Sở Ghi Danh Cử Tri có thẩm quyền tiêu hủy hoặc tái chế một số tài liệu bầu cử liên bang nhất định trước thời gian lưu giữ theo luật định không?

Không. Sở Ghi Danh không có thẩm quyền tiêu hủy hoặc tái chế một số tài liệu bầu cử liên bang nhất định trước 22 tháng kể từ ngày bầu cử.


 

Sở Ghi Danh Cử Tri có thể giữ lại các tài liệu bầu cử liên bang vì một yêu cầu từ một thành viên của cộng đồng không?

Không. Bộ Luật Bầu Cử mục 17301 yêu cầu Sở Ghi Danh Cử Tri tiêu hủy các tài liệu bầu cử liên bang bao gồm các phiếu bầu sau 22 tháng. Sở Ghi Danh Cử Tri chỉ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như truy tố hình sự liên quan đến việc sử dụng gian lận, đánh dấu hoặc làm giả phiếu bầu, hoặc giả mạo chữ ký của cử tri bầu-qua-thư.