Nhảy đến nội dung

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs về việc Ghi Danh

Để ghi danh bỏ phiếu, một người phải:

 • Là một công dân Hoa Kỳ
 • Là một cư dân của California
 • Ít nhất là đủ 18 tuổi vào ngày của cuộc bầu cử sắp tới
 • Không bị tù giam do bị kết án tội đại hình
 • Không bị một tòa án phù hợp phán là không đủ năng lực tâm thần.

 

Để ghi danh bỏ phiếu, quý vị phải có và hoàn tất một mẫu đơn tuyên thệ ghi danh cử tri. Quý vị cũng có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi, hoặc mẫu tuyên thệ ghi danh cử tri và các mẫu này có sẵn ở bưu điện, thư viện, tòa thị chính thành phố, Nha Lộ Vận, và hầu hết các cơ quan chính phủ. Thêm vào đó, quý vị cũng có thể gọi Sở Ghi Danh Cử Tri số 714-567-7600 hoặc đến văn phòng của sở tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705.

Quý vị nên ghi danh bỏ phiếu ít nhất 15 ngày trước bất kỳ cuộc bầu cử nào. Để nhận được Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri, quý vị phải ghi danh ít nhất 29 ngày trước cuộc bầu cử. Việc ghi danh cử tri có điều kiện gia hạn thêm thời hạn ghi danh 15 ngày hiện nay cho các cử tri hội đủ điều kiện ở California, tạo điều kiện cho họ ghi danh và bỏ phiếu có điều kiện trong vòng 14 ngày trước một cuộc bầu cử và vào Ngày Bầu Cử. Để có thêm thông tin về việc ghi danh cử tri có điều kiện, hãy bấm vào đây.

Các chính đảng hội đủ điều kiện ở California là : Đảng Độc Lập Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ, Đảng Xanh, Đảng Tự Do, Đảng Hòa Bình và Tự Do, và Đảng Cộng Hòa.

Không. Khi quý vị ghi danh để bỏ phiếu, quý vị có thể chọn "Không Chọn Chính Đảng". Nếu quý vị chọn điều này, quý vị sẽ là một cử tri đã ghi danh, nhưng không thuộc một chính đảng cụ thể.

"Không Chọn Chính Đảng" là đề cập đến một cử tri đã ghi danh nhưng họ đưa ra lựa chọn là không thuộc một đảng chính trị cụ thể.

Với việc thông qua Dự Luật 14 bởi các cử tri vào Tháng Sáu Năm 2010, cử tri "Không Chọn Chính Đảng" có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong tất cả các nội dung tranh cử ngoại trừ Tổng Thống, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, và Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận  trong một cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ, trừ khi được cho phép bởi một chính đảng.
Để có thêm thông tin về Dự Luật 14, hãy truy cập các câu hỏi thường gặp FAQs của Dự Luật 14.

 

Không. "Đảng Độc Lập Hoa Kỳ" là một chính đảng hội đủ điều kiện ở California. "Không Chọn Chính Đảng" đề cập đến một cử tri là người đã ghi danh nhưng có sự lựa chọn không thuộc một chính đảng cụ thể, bao gồm "Đảng Độc Lập Hoa Kỳ".

Có. Nếu quý vị muốn thay đổi sự lựa chọn chính đảng, quý vị phải ghi danh lại để bỏ phiếu. Hãy bấm vào đây nếu quý vị muốn ghi danh lại để bỏ phiếu. Quý vị cũng có thể thay đổi chính đảng khi quý vị đích thân đến bỏ phiếu.

Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia Năm 1993, còn được biết là Luật Cử Tri Là Người Lái Xe, cho phép những người có công việc giao dịch với văn phòng DMV được ghi danh để bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của họ.

Quý vị có thể xác nhận việc ghi danh cử tri bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm trực tuyến của chúng tôi, hoặc gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri số 714-567-7600. Vui lòng lưu ý là có thể mất từ 7-10 ngày để cập nhật đơn ghi danh gửi qua bưu điện vào hệ thống. Quý vị cũng có thể ghi danh để bỏ phiếu trên trực tuyến bằng cách bấm vào  đây. 

Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu (HAVA), được thông qua bởi Quốc Hội vào Tháng Mười năm 2002, quy định rằng các cá nhân ghi danh bỏ phiếu lần đầu tiên ở tiểu bang/khu vực có thẩm quyền pháp lý, phải cung cấp số bằng lái xe của tiểu Bang California hoặc số thẻ ID của của tiểu bang đang có hiệu lực.
Những người nộp đơn không có một trong hai thông tin này có thể cung cấp bốn số cuối số an sinh xã hội của họ. Nếu cử tri cung cấp số bằng lái xe hoặc số ID tiểu bang khi họ ghi danh bỏ phiếu và số này khớp với hồ sơ của tiểu bang, cử tri không cần phải trình ID khi bỏ phiếu. Mặt khác:

 • Nếu một cử tri đã ghi danh qua thư, nhưng trước đây chưa bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử cho chức vụ cấp liên bang, và đích thân đến bỏ phiếu, cử tri phải trình ID có hình hoặc giấy tờ có tên và địa chỉ cư ngụ hiện tại của cử tri
 • Nếu một cử tri đã ghi danh qua thư, nhưng trước đây chưa bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử cho chức vụ cấp liên bang, và bỏ phiếu qua thư, cử tri phải nộp bản sao của ID có hình hoặc giấy tờ có tên và địa chỉ cư ngụ hiện tại của cử tri.

 

Những giấy tờ sau được xem là ID có giá trị nếu các giấy tờ này có tên và địa chỉ cư ngụ hiện tại của cử tri: hóa đơn Dịch Vụ Tiện Ích; bảng kê thuế nhà đất ; thẻ nhận dạng của quân đội ; thẻ đóng phí cao đẳng hoặc đại học hoặc thẻ nhận dạng sinh viên; hợp đồng thuê nhà; bảng kê thuế thu nhập; giấy đăng ký lưu hành xe; bảng kê trả góp tiền nhà; bản in lại của chi phiếu hoặc biên nhận gửi tiền vào ngân hàng; thư gửi đến địa chỉ của cử tri ở địa chỉ hiện tại của họ; bản tuyên thệ của cử tri ở khu bầu cử; bảng kê tài khoản ngân hàng; và bảng kê thẻ tín dụng.

Có. Nếu sinh nhật thứ 18 của quý vị là vào hoặc trước Ngày Bầu Cử, nhưng sau ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đó, quý vị vẫn hội đủ điều kiện để bỏ phiếu cho dù quý vị chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm quý vị ghi danh.

Có. Quý vị có thể ghi danh để bỏ phiếu bằng địa chỉ cư ngụ ở trường đại học của quý vị hoặc quý vị có thể ghi danh bằng địa chỉ cư ngụ của gia đình và ghi rõ địa chỉ trường đại học là địa chỉ gửi thư của quý vị. Bộ Luật Bầu Cử California mục 2025 cho phép sinh viên thiết lập nơi ở hoặc nơi cư ngụ hợp pháp là nơi họ đi học.

Có. Một người từng bị kết án tội đại hình có thể ghi danh để bỏ phiếu và hội đủ điều kiện để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử nếu hiện tại họ không bị giam trong nhà tù do bị kết án tội đại hình.

Có. Quý vị hội đủ điều kiện để ghi danh bỏ phiếu

Quý vị hội đủ điều kiện để ghi danh và bỏ phiếu nếu quý vị:

 • Đang ở trong nhà tù quận do một bản án tội tiểu hình
 • Đang ở trong nhà tù quận bởi vì thời gian ở tù là một điều kiện của việc quản chế
 • Đang bị quản chế
 • Đang bị giám sát bắt buộc
 • Đang chịu Sự Giám Sát ở Cộng Đồng sau khi được Phóng Thích
 • Đang bị quản chế bắt buộc do được phóng thích trước thời hạn vì bản án tội đại hình

Quý vị KHÔNG hội đủ điều kiện để ghi danh hoặc bỏ phiếu nếu:

 • Quý vị đang bị giam trong nhà tù tiểu bang
 • Đang bị giam trong nhà tù quận do bản án ở tù cấp tiểu bang  

 

Không. Họ phải ký đơn ghi danh cử tri bằng chữ ký tay của chính họ theo hình phạt của tội khai man. Họ có thể hoàn tất mẫu đơn ghi danh và gửi đơn này qua bưu điện từ bất kỳ nơi nào mà họ đang cư ngụ. Thành viên gia đình quý vị cũng có thể sử dụng công cụ ghi danh trực tuyến.

Không. Quý vị không thể dùng địa chỉ P.O. Box, kinh doanh, hoặc bỏ thư là địa chỉ cư ngụ. Quý vị được quy định cung cấp địa chỉ cư ngụ. Tuy nhiên, quý vị có thể dùng dùng địa chỉ P.O. Box, kinh doanh, hoặc bỏ thư là địa chỉ gửi thư. Ngoài ra, nếu quý vị khẳng định địa chỉ kinh doanh cũng là nơi cư ngụ, thì quý vị có thể sử dụng địa chỉ này là địa chỉ cư ngụ của quý vị.

Quý vị được quy định cung cấp địa chỉ cư ngụ; tuy nhiên, nếu quý vị không có địa chỉ cư ngụ, quý vị phải cung cấp tên các con đường giao nhau nơi quý vị ở. P.O Box sẽ không được chấp nhận là địa chỉ cư ngụ. Thêm vào đó, nếu quý vị xác nhận địa chỉ kinh doanh là nơi cư ngụ của quý vị, quý vị có thể dùng địa chỉ đó là địa chỉ cư ngụ của mình.

Một cử tri phải ghi danh lại nếu họ chuyển chỗ ở trong quận hoặc ngoài quận; thay đổi sự lựa chọn chính đảng; hoặc đổi tên.

Không. Quý vị nên thông báo cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri bằng thư hoặc hoàn tất đơn ghi danh cho cử tri mới. Quý vị có thể hoàn tất đơn ghi danh ở đây. Thậm chí nếu quý vị chỉ chuyển chỗ ở qua nhà kế bên, quý vị phải ghi danh lại.

Quý vị có thể ghi danh hoặc ghi danh lại vào bất kỳ lúc nào.

Nếu quý vị chuyển chỗ ở thuộc Quận Orange trong 15 ngày hoặc nhiều hơn trước một cuộc bầu cử, quý vị có thể ghi danh lại bằng cách hoàn tất đơn ghi danh. Nếu quý vị chuyển chỗ ở thuộc Quận Orange trong 14 ngày hoặc ít hơn trước một cuộc bầu cử, quý vị có thể bỏ phiếu sử dụng quy trình ghi danh cử tri Có Điều Kiện.

Một bản sao có chứng nhận cho việc ghi danh cử tri của quý vị có thể lấy được qua trực tuyến, qua bưu điện, hoặc đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri. Có một khoản phí $1.50 để chứng nhận bản sao. Quý vị có thể yêu cầu bản sao trực tuyến ở đây (quý vị cần trả phí bằng thẻ tín dụng).
Quý vị có thể truy cập một mẫu đơn ở đây và hoàn tất mẫu này và gửi lại cùng với một chi phiếu hoặc lệnh trả tiền cho khoản phí $1.50, trả cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange. Hãy gửi chi phiếu và mẫu đơn qua bưu điện đến Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705. Nếu quý vị đến văn phòng, quý vị có thể hoàn tất đơn này và trả phí $1.50 để nhận bản sao có chứng nhận.

Mẫu đơn hủy việc ghi danh có sẵn ở đây. Hãy hoàn tất và gửi đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705.

Trước khi loại bỏ tên của quý vị ra khỏi danh sách ghi danh cử tri, văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ cố gắng liên lạc với quý vị. Nếu quý vị không trả lời trong hai Cuộc Tổng Tuyển Cử liên tiếp, tên của quý vị sẽ bị xóa ra khỏi danh sách ghi danh cử tri. Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri hiện nay của mình bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm trực tuyến của chúng tôi.

Không. Quý vị không cần phải là một cử tri đã ghi danh để ghi danh cho người khác bỏ phiếu.

Không. Quý vị không cần phải được đại diện để ghi danh cho người khác bỏ phiếu.

Luật California bắt buộc là danh sách làm nhiệm vụ bồi thẩm phải được biên soạn từ Nha Lộ Vận và hồ sơ ghi danh cử tri.

Luật California quy định rằng Ủy Ban Bồi Thẩm lựa chọn các bồi thẩm viên từ danh sách được cung cấp bởi Nha Lộ Vận và Sở Ghi Danh Cử Tri. Nếu tên của quý vị khác với tên trên bằng lái xe và hồ sơ ghi danh cử tri, quý vị có thể nhận được thông báo nhiều lần. Để sửa chữa tình huống này, hãy hoàn tất đơn ghi danh mới và gửi lại cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri với tên khớp với tên được in trên bằng lái xe của quý vị.. Quý vị cũng có thể dùng công cụ ghi danh trực tuyến của chúng tôi để hoàn tất việc ghi danh cử tri mới.

Không. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ bồi thẩm trong tương lai. Ban Dịch Vụ Bồi Thẩm yêu cầu một danh sách của tất cả hồ sơ cử tri đang hoạt động và cử tri đã hủy bỏ việc ghi danh. Luật cũng quy định rằng danh sách của những người có bằng lái xe, được lấy từ Nha Lộ Vận, cũng được làm sẵn cho Ủy Ban Bồi Thẩm..

uý vị có thể sử dụng công cụ thông báo  về cử tri quá cố trên trực tuyến để thông báo cho văn phòng chúng tôi. Quý vị cũng có thể cung cấp thông tin về cử tri quá cố cho chúng tôi bằng cách gọi số 714-567-7600. Chúng tôi sẽ hủy hồ sơ ghi danh cử tri một khi chúng tôi xác nhận được thông tin này.

Quý vị có thể sử dụng công cụ thông báo về cử tri từ bên thứ ba trên trực tuyến để thông báo cho văn phòng chúng tôi. Quý vị cũng có thể cung cấp thông tin cử tri cho chúng tôi bằng cách gọi số 714-567-7600. Chúng tôi sẽ hủy việc ghi danh cử tri một khi chúng tôi xác nhận được thông tin này.

hững người trở thành công dân sau khi hết hạn ghi danh (15 ngày trước Ngày Bầu Cử) chỉ có thể Ghi Danh và bỏ phiếu tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri từ ngày thứ 14 cho đến khi phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Công dân mới phải trình Giấy Chứng Nhận Công Dân có ngày nhập quốc tịch là sau ngày hết hạn ghi danh và phải khẳng định là họ đã thiết lập việc cư ngụ ở Quận Orange.

Bộ Luật Bầu Cử California mục 2111 cho phép một người chứng minh rằng họ là công dân hội đủ điều kiện ghi danh để bỏ phiếu bằng cách ký vào đơn ghi danh theo hình phạt của tội khai man.

heo luật hiện nay của tiểu bang, thông tin ghi danh cử tri là hồ sơ công khai với những hạn chế. Nói chung, tất cả thông tin về việc ghi danh cử tri là bảo mật, với ngoại lệ là thông tin này sẽ có sẵn cho chính quyền, báo chí, chính trị và các mục đích nghiên cứu học tập. Tuy nhiên, chữ ký, số bằng lái xe, số thẻ nhận dạng của bang California, và số an sinh xã hội sẽ không được công bố cho bất kỳ mục đích nào. Để có tất cả thông tin bỏ phiếu và ghi danh của quý vị được giữ bảo mật hoàn toàn, quý vị phải:

 

Không có giới hạn về số lượng đơn ghi danh quý vị có thể nhận; tuy nhiên, số lượng sẽ tùy thuộc vào số lượng có sẵn tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri hoặc Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Một Bản Tường Trình về việc Phân Phối Đơn Ghi Danh phải được hoàn tất trước khi nhận đơn ghi danh. Truy cập Mẫu Đơn NVRA Đặt Hàng Đơn Ghi Danh Cử Tri ở đâye.

Sở Ghi Danh Cử Tri liên tục làm việc để cập nhật hồ sơ ghi danh cử tri. Quý vị có thể giúp chúng tôi làm điều này bằng cách cập nhật việc ghi danh của quý vị khi cần thiết, nhưng chúng tôi cũng chủ động làm việc để cập nhật các danh sách này. Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về các nỗ lực của chúng tôi để giữ cho danh sách ghi danh cử tri được cập nhật.