Nhảy đến nội dung

FAQs về Việc Lấy Phiếu Bầu

Điều gì đã thay đổi về luật lấy và giao phiếu bầu?

Trước đây, một cử tri chỉ có thể chỉ định một thành viên trong gia đình hoặc một thành viên sống trong nhà gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư cho họ. Luật California giờ đây cho phép bất kỳ người nào cũng có thể gửi trả phiếu bầu-qua-thư cho một cử tri khác với điều kiện là người giúp gửi trả phiếu bầu không được phép nhận bất kỳ hình thức thù lao nào căn cứ trên số lượng phiếu bầu được gửi lại.

 


Như vậy thì việc hạn chế nhận thù lao (căn cứ trên số lượng phiếu bầu) chỉ áp dụng cho cá cá nhân?

Luật cấm một cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức không được trả thù lao căn cứ trên số lượng phiếu bầu được gửi lại.

 


Thù lao được định nghĩa là gì?

"Thù lao" có nghĩa là bất kỳ hình thức nào của tiền, hàng hóa, dịch vụ, phúc lợi, sự hứa hẹn, đề nghị việc làm, hoặc bất kỳ hình thức nào được xem là đề nghị cho một người khác để đổi lấy việc người đó sẽ gửi trả phiếu bầu-qua-thư cho một cử tri.

 


Phiếu bầu của tôi có được đếm không nếu phiếu bầu-qua-thư của tôi được gửi lại bởi một người khác mà người này được trả tiền theo số lượng phiếu bầu được gửi lại?

Không, bất kỳ phiếu bầu nào được gửi lại bởi một người được trả thù lao thì sẽ không được đếm.

 


Có sự giới hạn của số lượng phiếu bầu-qua-thư được gửi lại bởi một người đã được các Cử Tri chỉ định gửi trả phiếu bầu cho họ không?

Không, sự giới hạn là không có.

 


Phong bì của phiếu bầu có cần phải chỉ định ai là người giao trả phiếu bầu không?

Có, phong bì của phiếu bầu có phần phải được điền bởi cử tri cho biết tên của người họ ủy quyền gửi trả phiếu bầu của họ, và mối quan hệ (nếu có) với cử tri. Cá nhân gửi trả phiếu bầu phải ký tên trong phần này.

 


Một người có thể gửi phiếu bầu qua bưu điện thay cho cử tri không?

Có, người chuyển phiếu bầu thay mặt cho cử tri có thể gửi qua bưu điện phiếu bầu của cử tri. [EC§ 3017 (a)(2)], có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng Một, 2019 (AB306).

 


Làm thế nào để tôi có thể kiểm tra nếu tôi đã ghi danh để nhận phiếu bầu-qua-thư?

Cử tri có thể kiểm tra tình trạng ghi danh bầu-qua-thư của họ bằng cách truy cập trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange ở đây.

 


Tôi có thể tìm thêm thông tin về bỏ phiếu bầu-qua-thư ở đâu?

Cử tri có thể tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu bầu-qua-thư của họ tại trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange ở đây.