Nhảy đến nội dung

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) về Chi Phí Bầu Cử

Chi Phí Bầu Cử Được Ước Tính Như Thế Nào?

Công thức ước tính chi phí bầu cử sẽ căn cứ theo số lượng cử tri đã ghi danh tại thời điểm đó và tăng thêm 10% trên con số đó. Kết quả của con số này sẽ được nhân với chi phí ước tính trên từng cử tri ở mức thấp và mức cao hơn. Một khoản chi phí ước tính để đưa một dự luật vào Tập Phiếu Bầu Mẫu cũng sẽ được cộng vào nếu có.

 


Chi Phí Bầu Cử Được Tính Toán Như Thế Nào?

Chi phí bầu cử cho các khu vực có thẩm quyền pháp lý được tính toán căn cứ vào phương pháp phân bổ chi phí. Hóa đơn bầu cử được tính toán bằng cách cộng vào tất cả các chi phí liên quan đến bầu cử, phân bổ toàn bộ chi phí theo số lượng cử tri và các phòng phiếu, và cộng thêm bất kỳ chi phí riêng biệt nào khác chẳng hạn như thông tin phiếu bầu mẫu cho các dự luật, lời phát biểu của các ứng cử viên, bản đồ, và xác nhận chữ ký.

 


Những Chi Phí Nào được Bao Gồm trong Hóa Đơn Bầu Cử Tổng Quát?

Các chi phí bao gồm:

• Nhân Công – Nhân viên của Sở Ghi Danh Cử Tri tính giờ làm việc của họ sử dụng các mã số cho mỗi cuộc bầu cử theo các mã số công việc cụ thể, vì vậy, giờ làm việc thực tế và tiền lương sẽ được tính cho cuộc bầu cử. Thêm vào đó, các phúc lợi và những chi phí gián tiếp khác cũng được tính vào tổng chi phí trả lương.

• Dịch Vụ và Đồ Cung Ứng – Dịch vụ và  đồ cung ứng hỗ trợ cho việc điều hành bầu cử là kiểm tra thùng đồ cung ứng, các quầy bỏ phiếu, phiếu bầu chính thức, việc điều hành nhân viên phòng phiếu, nhân viên tổng đài điện thoại, việc bỏ phiếu sớm, các hoạt động tiếp cận cộng đồng, trung tâm kiểm phiếu, tập phiếu bầu mẫu, lập hồ sơ ứng cử viên, phiếu bầu-qua-thư, và bưu phí.

 


Khi Nào Tôi Sẽ Nhận Được Hóa Đơn Bầu Cử Của Tôi?

Khoảng ba đến bốn tháng sau mỗi cuộc bầu cử thì các hóa đơn cuối cùng và việc tính toán chi phí tổng quát và phân bổ chi phí cho mỗi cuộc bầu cử sẽ được hoàn tất.