Nhảy đến nội dung

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs Về Việc Hạn Chế Bỏ Phiếu

Khi nào thì quyền bỏ phiếu của tôi bị mất đi?

Thời điểm duy nhất mà quý vị không được phép bỏ phiếu là nếu quý vị bị tù giam.

 


Theo những điều kiện nào thì tôi có thể bỏ phiếu?

QUÝ VỊ CÓ THỂ BỎ PHIẾU NẾU: 

• Quý vị hiện đang ở trong nhà tù của quận thi hành một bản án do tội tiểu hình.

• Quý vị ở trong tù như là một điều kiện của quản chế.

• Quý vị hiện đang bị quản chế, bị giám sát bắt buộc, hoặc được phóng thích ra ngoài cộng đồng và chịu sự giám sát.

• Quý vị được phóng thích trước thời hạn.