Nhảy đến nội dung

FAQs về Việc Phân Bố Lại Khu Vực

Phân Bố Lại Khu Vực Là Gì?

Phân bố lại khu vực là quy trình vẽ lại ranh giới bầu cử mới để cân bằng trong các khu vực đáp ứng theo những thay đổi về dân số được quyết định bởi các kết quả của việc thống kê dân số mười năm một lần.

 


Phân Bổ Lại Số Thành Viên Đại Diện là gì?

Phân bổ lại số thành viên đại diện là quy trình phân chia số thành viên đại diện của dân biểu hạ viện và thượng nghị sĩ tiểu bang theo dân số của Tiểu Bang để chắc chắn rằng các khu vực được phân bổ công bằng, ở mức nhiều nhất có thể.

 


Sự Khác Biệt giữa Phân Bố Lại Khu Vực và Phân Bổ Lại Số Thành Viên Đại Diện là gì?

Trong khi các cụm từ này được sử dụng thay đổi qua lại, "phân bổ lại số thành viên đại diện" đề cập đến việc phân bổ số ghế, trong khi "phân bố lại khu vực" đề cập đến việc vẽ lại ranh giới khu vực.

 


Khi nào thì việc Phân Bổ Lại Số Thành Viên Đại Diện được Tổ Chức?

Mười năm một lần sau khi thống kê dân số.

 


Khi Nào Thì Ranh Giới Khu Vực Mới Có Hiệu Lực cho Hạ Viện và Thượng Viện Tiểu Bang?

Ranh giới mới đã có hiệu lực hiện nay ngoại trừ các khu vực Thượng Viện Tiểu Bang số chẵn. Các chức vụ thuộc các khu vực này sẽ có trên phiếu bầu của cuộc Bầu Cử Sơ Bộ và Tổng Tuyển Cử 2024.

 


Làm thế nào để có thể tìm hiểu các Viên Chức Dân Cử của tôi là ai?

Quý vị có thể sử dụng công cụ tìm kiếm khu vực của chúng tôi để xem các viên chức dân cử của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm các viên chức dân cử của quý vị bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm cử tri của chúng tôi.