Nhảy đến nội dung

Ghi Danh

Ghi Danh

Lần đầu tiên quý vị ghi danh bầu cử hay cập nhật địa chỉ, tình trạng kết hôn, hoặc chính đảng? Vui lòng bấm vào nút bên dưới.

Yêu Cầu

Cần một bản sao ghi danh của quý vị có thị thực để làm hồ sơ vay, xác nhận tình trạng cư trú, hoặc những yêu cầu khác? Vui lòng bấm vào nút bên dưới.

Công Cụ Tìm Kiếm Thông Tin Cử Tri

Muốn xem thông tin ghi danh của quý vị, tình trạng phiếu bầu của quý vị, hay thông tin cử tri của quý vị, và các thông tin khác? Vui lòng bấm vào nút bên dưới.

Cập Nhật Thông Tin Ghi Danh của Quý Vị

Cần cập nhật số điện thoại, địa chỉ email, lựa chọn ngôn ngữ, thêm địa chỉ gửi thư, hoặc chỉnh sửa tên họ của quý vị? Vui lòng bấm vào nút bên dưới.

Cần cập nhật các thay đổi khác, trường hợp nếu có người nào khác ghi danh ở địa chỉ của quý vị? Vui lòng bấm vào nút bên dưới.

Bảo Quản Danh Sách Cử Tri

Trước khi hiểu được các thách thức của việc duy trì một danh sách cử tri chính xác thì việc hữu hiệu đầu tiên là tìm hiểu xem danh sách cử tri là gì và danh sách này được sử dụng như thế nào. Khi quý vị ghi danh bầu cử, thông tin mà quý vị điền vào mẫu đơn sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu và được bảo quản bởi văn phòng của chúng tôi. Dữ liệu này sẽ nhận dạng quý vị là một cử tri đủ điều kiện, hội đủ điều kiện để bỏ phiếu cho bất kỳ cuộc bầu cử nào trong toàn quận. Ở Hoa Kỳ thông tin mà quý vị cung cấp được căn cứ vào “hệ thống danh dự”, có nghĩa là bằng chứng về quốc tịch của quý vị sẽ không được kiểm tra. Tuy nhiên, khi quý vị ký tên vào mẫu đơn theo điều luật của hình phạt khai man, thì có nghĩa là quý vị có thể phải đối mặt với việc bị truy tố hình sự nếu quý vị đã cung cấp thông tin sai sự thật trên hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị.

Cử Tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại

Ghi Danh hoặc Xác Nhận là Cử Tri trong Quân Đội/ở Hải Ngoại

Khi quý vị được xác định là một cử tri trong quân đội hoặc ở hải ngoại thì phiếu bầu của quý vị sẽ có trước phiếu bầu bình thường là 30 ngày.

Nhận Phiếu Bầu của Quý Vị bằng Điện Tử

Nếu quý vị đã được xác định là một cử tri trong quân đội hoặc ở hải ngoại thì quý vị có thể truy cập phiếu bầu của quý vị qua mạng điện tử.

Thông Tin Bổ Sung

Để xem các thông tin bổ sung và FAQ, hãy bấm vào nút bên dưới. Quý vị có thể kiểm tra tình trạng cử tri của quý vị, ghi danh, và giữ bảo mật email của quý vị ở đây.

Dữ Liệu Ghi Danh

Khóa Đào Tạo Cho Các Cuộc Vận Động Ghi Danh Cử Tri

Nếu quý vị yêu cầu nhận từ 50 thẻ ghi danh cử tri trở lên, quý vị phải hoàn tất khóa đào tạobên dưới. Chúng tôi sẽ được thông báo khi quý vị hoàn tất khóa đào tạo.

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs

Quý vị vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Hãy xem danh sách FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp) mở rộng của chúng tôi bằng cách bấm vào nút Tìm Hiểu Thêm.


Câu Hỏi Thường Gặp

  • Tôi đã ghi danh bầu cử chưa?
  • Ai có thể ghi danh bầu cử?
  • Làm thế nào để tôi ghi danh bầu cử?
  • Hạn chót để ghi danh bầu cử là khi nào?