Nhảy đến nội dung

Truyền Thông

Báo Chí

Các Câu Hỏi

Các Câu Hỏi Truyền Thông

Thông tin liên lạc cho các ký giả khi có các câu hỏi về Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange.

Công Bố

Công Bố Báo Chí

Các cập nhật thông cáo báo chí trình bày thông tin về các dịch vụ của chúng tôi

Công Cụ

Công Cụ Báo Chí

Các công cụ hình ảnh và văn bản cho các ký giả.

Trong các Bản Tin

Xem danh sách các bài báo và bản tin truyền thông về Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange bằng các nhấp váo nút bên dưới.

Các Bản Tin Bầu Cử

Hãy luôn cập nhật với tin tức bầu cử của Quận Orange bằng cách đăng ký nhận Bản Tin Bầu Cử của chúng tôi. Quý vị cũng có thể truy cập các bản tin trước đây bằng cách bấm vào nút bên dưới.

FAQs

Still have a question? We're here to help. View our extensive FAQ list by clicking the button below.