Nhảy đến nội dung

Engagement FAQs

"Chương Trình Tài Trợ Đoàn Thể" được thiết kế để tạo ra cơ hội cho các công ty trong việc tăng cường sự kết nối với cộng đồng nơi các công ty tổ chức kinh doanh đồng thời hỗ trợ cho Sở Ghi Danh Cử Tri nâng cao nhận thức về nhu cầu Các Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng của Trung Tâm Bầu Cử.

Có. Chương trình giáo dục về bầu cử của chúng tôi bao gồm các thông tin về việc ghi danh, bỏ phiếu, và nhiều hơn nữa. Ngoài việc tổ chức và tham gia các sự kiện, hội thảo trực tuyến và Podcasts luôn có sẵn trên trực tuyến.

Có. Sở Ghi Danh Cử Tri có một đa dạng là Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng Đồng sẽ họp mặt hàng quý. Nhóm tư vấn này đưa ra các ý kiến cho Sở Ghi Danh Cử Tri về các chủ đề khác nhau liên quan đến bầu cử. Phần Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng Đồng của chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu tất cả các chi tiết.

Quý vị có thể truy cập thông tin về việc trở thành một nhà tài trợ của đoàn thể trong phần Tài Trợ Đoàn Thể của chúng tôi và tìm được nhiều cách để hợp tác với văn phòng chúng tôi bằng các giải pháp tài trợ không tốn chi phí.

Chúng tôi cung cấp việc chuyển thông tin miễn phí về các nội dung khác nhau liên quan đến bầu cử, chẳng hạn như newsfeeds, bản tin, podcasts, đoạn phim và nhiều hơn nữa. Hãy ghi danh hôm nay!