Nhảy đến nội dung

Những Câu Hỏi Thường Gặp FAQs về Phiếu Bầu-qua-Thư

Phiếu bầu sẽ bắt đầu được gửi qua bưu điện 29 ngày trước một cuộc bầu cử. Quý vị có thể sớm nhận được phiếu bầu-qua-thư của mình sau ngày này.

Được. Quý vị có thể gửi phiếu bầu của quý vị tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử hoặc thùng đựng phiếu bầu nào trong Tiểu Bang California, trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Phiếu bầu của quý vị sẽ được gửi qua bưu điện đến quận được xác định trên phong bì.

Không. Tất cả phiếu bầu-qua-thư có giá trị sẽ được đếm trong mọi cuộc bầu cử ở California, bất kể kết quả hoặc sự tranh đua sát sao của bất kỳ việc tranh cử nào.

Tất cả phiếu bầu được gửi lại qua bưu điện phải được đóng dấu bưu chính vào hoặc trước Ngày Bầu Cử, và được nhận bởi viên chức bầu cử không trễ hơn 7 ngày sau cuộc bầu cử đó.

Hạn chót để cập nhật địa chỉ của quý vị là 15 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Được. Vui lòng kiểm tra chắc chắn rằng có gửi phiếu bầu-qua-thư gốc và phong bì để gửi lại với chữ ký của quý vị.

Quý vị sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu Đơn Xin Phiếu Bầu-qua-Thư Thay Thế ở đây – ocvote.gov/replacement.

Hạn chót để có một phiếu bầu-qua-thư thay thế được gửi qua bưu điện cho quý vị là 7 ngày trước một cuộc bầu cử. Nếu quý vị yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư thay thế sau thời hạn này, quý vị có thể lấy được bằng cách đích thân đến một Trung Tâm Bầu Cử trong Quận Orange hoặc đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 S. Grand Ave., Building C, Santa Ana, CA  92705.

Được. Quý vị có thể nhận một phiếu bầu thay thế cho chính quý vị để đem về nhà tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nàoở Quận Orange

Quý vị có thể yêu cầu một Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Phiếu Bầu-Qua-Thư cho Người Đại Diện và nhận tại Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 S. Grand Ave, Building C, Santa Ana, CA 92705. The form can be found here - ocvote.gov/replacement.

Quý vị có thể gạch ngang sự lựa chọn mà quý vị muốn thể hiện một sự lựa chọn khác và đánh dấu vào ô đúng của quý vị chọn. Tuy nhiên, không được ký tắt hoặc đánh dấu thêm bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào khác trên phiếu bầu của quý vị. Quý vị cũng có thể đích thân bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào ở Quận Orange.

Là cử tri đã ghi danh theo Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri, quý vị sẽ có sự lựa chọn bầu phiếu tại nhà hoặc đích thân đến bỏ phiếu. Nếu quý vị thấy "Bầu-qua-Thư Thường Xuyên" trong hồ sơ ghi danh của quý vị, điều này có nghĩa là quý vị sẽ nhận được phiếu bầu chính thức gửi qua bưu điện. Quý vị vẫn có lựa chọn bỏ phiếu tại một Trung Tâm Bầu Cử hoặc tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri nếu quý vị muốn đích thân đến.

Không, chính đảng của quý vị sẽ không được thể hiện trên phiếu bầu-qua-thư của quý vị.

Quý vị có thể liên lạc văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange tại số (714) 567-7600 để cập nhật địa chỉ gửi thư của quý vị. Quý vị không cần phải ghi danh lại để cập nhật địa chỉ gửi thư của mình.

Các phiếu bầu được gửi lại qua thùng đựng phiếu bầu bảo mật hoặc qua bưu điện, sẽ bắt đầu được xử lý ngay khi các phiếu bầu này được chuyển đến văn phòng của chúng tôi. Các kết quả ban đầu trong Đêm Bầu Cử lúc 8:05 giờ tối thể hiện phần lớn số phiếu bầu-qua-thư đã được nhận bởi văn phòng chúng tôi trước Ngày Bầu Cử.

Quý vị có thể yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư thay thế bằng các điền đầy đử thông tin vào mẫu đơn Yêu Cầu Một Phiếu Bầu-Qua-Thư Thay Thế ở đây – ocvote.gov/replacement .Quý vị cũng có thể đích thân bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào ở Quận Orange.

Để chắc chắn rằng chữ ký của quý vị được cập nhật, quý vị cần phải hoàn tất một mẫu đơn Ghi Danh Cử Tri của California. Quý vị có thể lấy mẫu đơn Ghi Danh Cử Tri của California tại Bưu Điện, DMV, thư viện, hoặc bất kỳ tòa thị chính nào. Quý vị cũng có thể ghi danh trực tuyến tại https://www.ocvote.gov/registration/register-to-vote. Nếu quý vị muốn có mẫu Ghi Danh Cử Tri của California gửi qua bưu điện, quý vị chỉ cần gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại (714) 567-7600.

Được, chúng tôi có thể gửi phiếu bầu của quý vị đến bất kỳ địa chỉ nào trong Hoa Kỳ, và hầu hết các nước khác ngoài Hoa Kỳ. Nếu quý vị cần phiếu bầu được gửi đến một địa chỉ khác với địa chỉ gửi thư mà chúng tôi có trong hồ sơ, quý vị có thể cập nhật địa chỉ của quý vị bằng đường dẫn này: https://www.ocvote.gov/registration/keeping-your-registration-up-to-date/changes-to-your-voting-record. Quý vị cũng có thể gọi văn phòng chúng tôi theo số (714) 567-7600.

Không. Quý vị không cần phải mang theo phiếu bầu-qua-thư mà quý vị đã nhận qua bưu điện khi quý vị đích thân đến bỏ phiếu tại một Trung Tâm Bầu Cử. Một khi quý vị đã bỏ phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử, phiếu bầu ban đầu của quý vị sẽ không có giá trị nữa.

Hạn chót để tận tay giao phiếu bầu của quý vị là Ngày Bầu Cử.

Quý vị có thể dùng phong bì của phiếu bầu-qua-thư để ủy quyền cho một người khác gửi trả phiếu bầu thay cho quý vị. Quý vị cần yêu cầu người này ký và ghi tên của họ lên phòng bì và ghi rõ mối quan hệ của họ với quý vị.

Có, quý vị có thể bầu phiếu bằng lá phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa và điều này cho phép quý vị truy cập phiếu bầu của mình qua mạng điện tử bằng cách vào đường dẫn ocvote.gov/ravbm, nếu quý vị hội đủ điều kiện để thực hiện điều này. Phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa cung cấp cho cử tri khuyết tật và cử tri ở hải ngoại sự lựa chọn để yêu cầu phiếu Bầu-qua-Thư được gửi qua mạng điện tử. Sự lựa chọn này cũng có sẵn cho các cử tri cho tất cả các cuộc bầu cử bắt đầu từ năm 2022. Quý vị có thể tải xuống phiếu bầu điện tử của mình, đánh dấu phiếu bầu trên máy vi tính hoặc bằng thiết bị trợ giúp của chính quý vị, sau đó in ra và gửi lại phiếu bầu trong một phong bì tuân theo các hướng dẫn được bao gồm trong phiếu bầu. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về thủ tục này, vui lòng gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri theo số (714) 567-7600.