Nhảy đến nội dung

FAQs

Do Quận Orange tổ chức bầu cử theo mô hình Trung Tâm Bầu Cử, mỗi cử tri đã ghi danh trong Quận Orange sẽ nhận được một phiếu bầu-qua-thư qua bưu điện.

Chúng tôi không còn tổ chức các phòng phiếu ở Quận Orange nhưng các địa điểm phòng phiếu trước đây có thể trở thành Trung Tâm Bầu Cử. Các cử tri trong Quận Orange có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào thay vì chỉ có một phòng phiếu được chỉ định. Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm Trung Tâm Bầu Cử gần nhất.

Thông tin này có thể nhận được từ các nguồn khác nhau, bao gồm danh sách cử tri. Luật Tiểu Bang hiện hành cho phép dữ liệu ghi danh cử tri có thể được cung cấp cho các mục đích nghiên cứu chính trị, học thuật, chính quyền, hoặc bầu cử.

Thông tin bổ sung về cuộc bầu cử kế tiếp được lên kế hoạch có thể được tìm thấy ở trang Thông Tin Bầu Cử Hiện Tại.

Quý vị có thể truy cập phần FAQs bổ sung bằng cách hoàn tất việc tìm kiếm ở đầu trang này hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được giúp đỡ thêm.