Nhảy đến nội dung

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) về việc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện

Việc Ghi Danh Cử Tri có Điều Kiện Là Gì?

Việc ghi danh cử tri có điều kiện gia hạn thêm thời hạn ghi danh 15 ngày hiện nay cho các cử tri hội đủ điều kiện ở California, tạo điều kiện cho họ ghi danh và bỏ phiếu có điều kiện trong vòng 14 ngày trước một cuộc bầu cử và vào Ngày Bầu Cử tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào ở Quận Orangehoặc tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri. Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm Trung Tâm Bầu Cử gần nhất.

 

Khi nào thì việc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện bắt đầu có hiệu lực?

Việc này bắt đầu có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng Một, 2017 sau khi dữ liệu ghi danh cử tri của toàn tiểu bang được chứng nhận. 

 

Tôi có thể ghi danh là cử tri có điều kiện ở đâu?

Quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu tạm thời như là một cử có điều kiện tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào hoặc tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, tọa lạc tại 1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, 92705. Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm Trung Tâm Bầu Cử gần nhất.

  

Tôi có thể ghi danh trực tuyến là cử tri có điều kiện không?

Có, quý vị có thể ghi danh trực tuyến tại registertovote.ca.gov; tuy nhiên, để bầu phiếu cho cuộc bầu cử, quý vị cần phải đến một Trung Tâm Bầu Cử hoặc đến văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại 1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, ở Santa Ana và bỏ phiếu tạm thời. Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm Trung Tâm Bầu Cử gần nhất.

 

Tôi có thể bỏ phiếu cùng ngày/thời gian khi ghi danh để bỏ phiếu không?

Được, quý vị sẽ có thể ghi danh và bỏ phiếu tạm thời vào cùng ngày tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào hoặc tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, 92705. Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm Trung Tâm Bầu Cử gần nhất.

 

Tôi có thể ghi danh trực tuyến 14 ngày trước ngày bầu cử (E-14) cho đến Ngày Bầu Cử và yêu cầu phiếu bầu tạm thời dành cho việc Ghi Danh Cử Tri Tạm Thời được gửi qua bưu điện cho tôi không?

Mặc dù quý vị có thể ghi danh trực tuyến trong giai đoạn này, quý vị cần phải đến một Trung Tâm Bầu Cử hoặc văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, 92705. Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm Trung Tâm Bầu Cử gần nhất.

 

Phiếu bầu tạm thời cho việc Ghi Danh Có Điều Kiện của tôi có được xem xét và xử lý giống như các phiếu bầu tạm thời khác không?

Có, phiếu bầu tạm thời cho việc ghi danh cử tri có điều kiện của quý vị sẽ được xem xét và xử lý giống như các phiếu bầu tạm thời khác.

 

Làm thế nào để tôi kiểm tra tình trạng Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện của tôi?

Quý vị có thể kiểm tra tình trang ghi danh cử tri của quý vị sau 48 giờ bằng cách bấm vào đây hoặc vào trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại voterstatus.sos.ca.gov.

 

Làm thế nào để tôi kiểm tra tình trạng của phiếu bầu tạm thời cho việc Ghi danh Cử Tri Có Điều Kiện của mình?

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng phiếu bầu tạm thời của quý vị sau 30 ngày của cuộc bầu cử tại ocvote.gov/provisional.

 

Việc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện có tác động đến quy trình bỏ phiếu như thế nào?

Hiện nay Tiểu Bang California đã áp dụng dữ liệu ghi danh cử tri toàn tiểu bang, một viên chức bầu cử có thể xác định nếu một cử tri có điều kiện đã bỏ phiếu trong Tiểu Bang California trước khi đếm phiếu bầu.

 

Có các hình phạt cho cử tri ghi danh và bỏ phiếu nhiều hơn một lần không?

Có. Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ báo báo bất kỳ hoạt động gian lận nào cho cả Văn Phòng Công Tố Quận và Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Hình phạt cho việc thực hiện gian lận ghi danh cử tri có điều kiện là tù giam trong nhà tù quận tối đa một năm, hoặc tiền phạt lên đến $25,000 hoặc cả hai.

 

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện ở đâu?

Thông tin bổ sung có sẵn trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang: https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/