Nhảy đến nội dung

Các Lựa Chọn Gửi Lại Phiếu Bầu

Thùng Đựng Phiếu Bầu Bảo Mật

Hãy bấm vào nút bên dưới để xem danh sách các thùng đựng phiếu bầu, hoặc xác định vị trí một địa điểm bằng cách sử dụng công cụ bản đồ của chúng tôi.

Đem Đến Trung Tâm Bầu Cử

Hãy bấm vào nút bên dưới để xem danh sách các Trung Tâm Bầu Cử để đem phiếu bầu của quý vị đến, hoặc xác định vị trí một địa điểm bằng cách sử dụng công cụ bản đồ của chúng tôi .

USPS

Hãy tìm Bưu Điện USPS hoặc Thùng Thư USPS gần với quý vị nhất và gửi phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện mà không cần bưu phí .

OC Ballot Express

Hãy theo dõi phiếu bầu của quý vị từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Sử dụng Ballot Express, quý vị có thể xem tình trạng phiếu bầu của mình đối với toàn bộ quy trình gửi thư và xem tình trạng phiếu bầu được gửi trả của quý vị. Quý vị cũng có thể đăng ký để nhận cập nhật qua tin nhắn và email.

Yêu Cầu một Phiếu Bầu Thay Thế

Nếu quý vị cần một phiếu bầu-qua-thư thay thế vì bất kỳ lý do gì, vui lòng bấm nút bên dưới để tiếp tục. Đầu tiên quý vị sẽ được yêu cầu xác nhận thông tin cử tri của quý vị, và hoàn tất một mẫu đơn rất đơn giản trên trực tuyến.

Phiếu Bầu Dễ Dàng Tiếp Cận Từ Xa cho Cử Tri Hội Đủ Điều Kiện

Bỏ phiếu một các độc lập. Bỏ phiếu một cách riêng tư.

Phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Tiếp Cận Từ Xa cung cấp cho các cử tri khuyết tật và cử tri ở hải ngoại sự lựa chọn yêu cầu một phiếu Bầu-qua-Thư được gửi qua mạng điện tử. Điều này cũng được cung cấp cho tất cả cử tri trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Năm 2022. Phiếu bầu điện tử có thể được tải về máy vi tính của cử tri, dùng thiết bị trợ giúp của riêng cử tri để đánh dấu và sau đó in ra.

Để bắt đầu, hãy bấm vào nút bên dưới và tìm kiếm thông tin cử tri của quý vị. Từ đó, hãy bấm vào để Xem bản Hướng Dẫn Thông Tin hoàn chỉnh dễ dàng sử dụng và chọn Phiếu Bầu qua Thư Dễ Dàng Sử Dụng trên trang đó rồi tải phiếu bầu về.

Để có thông tin về việc tiếp cận dễ dàng khi đích thân đến bỏ phiếu và thông tin về thùng đựng phiếu bầu, hãy bấm vào đây.

Thông Tin Chi Tiết về việc Bầu-qua-Thư

Truy cập thông tin chi tiết về việc bầu-qua-thư bao gồm các hướng dẫn và cần phải làm gì nếu quý vị quên ký tên trên phong bì của phiếu Bầu-qua-Thư. Hãy bấm vào trình duyệt bên dưới để vào trang VBM của chúng tôi .

Theo Dõi Phiếu Bầu

Theo dõi phiếu bầu của quý vị bằng cách sử dụng Công Cụ Tìm Kiếm mới được thiết kế lại của chúng tôi. Hãy dùng ngày tháng năm sinh và số bằng lái xe của quý vị để xem thông tin cử tri cá nhân và theo dõi phiếu bầu của quý vị.