Nhảy đến nội dung

Tiếp Cận Dễ Dàng Thùng Đựng Phiếu Bầu và Trung Tâm Bầu Cử

Tiếp Cận Dễ Dàng Thùng Đựng Phiếu Bầu và Trung Tâm Bầu Cử

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả Trung Tâm Bầu Cử và thùng đựng phiếu bầu đáp đáp ứng các tiêu chuẩn về tiếp cận dễ dàng.  Trung Tâm Bầu Cử và thùng đựng phiếu bầu không hội đủ các quy định này sẽ được ghi chú trên trang mạng của chúng tôi và tập hướng dẫn thông tin cử tri.  Thùng đựng phiếu bầu chỉ có lái xe ngang qua để bỏ phiếu cũng được đăng biển báo với địa chỉ của địa điểm thùng đựng phiếu bầu tiếp cận dễ dàng gần đó nhất.

Thiết Bị Đánh Dấu Phiếu Bầu 

Tất cả Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange sẽ có tối thiểu ba thiết bị đánh dấu phiếu bầu loại tiếp cận dễ dàng.  
Với thiết bị đánh dấu phiếu bầu, cử tri sẽ có thể đánh dấu sự lựa chọn của họ sử dụng màn hình cảm ứng, thiết bị trợ thính, hoặc kỹ thuật trợ giúp của riêng mình. Thiết bị đánh dấu phiếu bầu cung cấp cho cử tri trải nghiệm bỏ phiếu độc lập và bảo mật. 

Sự Trợ Giúp Có Sẵn tại các Trung Tâm Bầu Cử

Tất cả Trung Tâm Bầu Cử sẽ có:
•    Máy bỏ phiếu dễ dàng tiếp cận để đánh dấu phiếu bầu của quý vị
•    Thông dịch viên Thủ Ngữ Hoa Kỳ qua hội thảo trên video
•    Bỏ phiếu tại lề đường với phiếu bầu giấy
•    Các trợ giúp bổ sung theo yêu cầu
•    Cử tri không thể đánh dấu phiếu bầu có thể mang theo tối đa hai người để trợ giúp việc bỏ phiếu

Các Nguồn Trợ Giúp Bổ Sung cho Cử Tri Khuyết Tật

Để có bất kỳ sự hỗ trợ bổ sung nào:
•    Hãy gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600 hoặc số điện thoại miễn phí 1-888-628-6837
•    Gọi cho Đường Dây Nóng phụ trách Quyền Bỏ Phiếu của Người Khuyết Tật California số 1-888-569-7955

Cử tri khiếm thính, hoặc có khuyết tật về thính giác, hoặc khuyết tật về nói có thể sử dụng Dịch Vụ Chuyển Tiếp California (CRS) bằng cách gọi số 711 để sử dụng hệ thống điện thoại qua tin nhắn hoặc (TTY) hoặc các thiết bị khác để gọi đường dây điện thoại miễn phí của OCROV dành cho Cử Tri. Sự hỗ trợ CRS cho các hình thức giao tiếp sau: TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS, ASCII, hoặc Voice.