Nhảy đến nội dung

Các Nguồn Trợ Giúp cho Cử Tri

Voter's Edge - League of Women Voters of California
Tìm hiểu các thông tin có chiều sâu về những gì có trên phiếu bầu của quý vị. Voter's Edge California được đưa đến cho quý vị bởi MapLight và League of Women Voters của Quỹ Giáo Dục California. 

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri Chính Thức của Bang California
Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri này có thể giúp quý vị đưa ra các quyết định với đầy đủ thông tin. Tập hướng dẫn này bao gồm các phân tích khách quan, biện luận ủng hộ và phản đối cho nhiều dự luật trên phiếu bầu, lời tuyên bố của các ứng cử viên, Đạo Luật về Quyền của Cử Tri, và các thông tin quan trọng khác.

Xem Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của quý vị
Có những gì trên phiếu bầu của quý vị? Hãy tìm hiểu bây giờ! Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của quý vị bao gồm tất cả các ứng cử viên và dự luật sẽ có trên phiếu bầu của quý vị, cũng như các thông tin quan trọng về cuộc Bầu Cử.