Nhảy đến nội dung

Tài Liệu Bầu Cử Được Biên Dịch

Một câu hỏi rất phổ biến là tại sao Quận Orange phải cung cấp các tài liệu bầu cử được biên dịch và hỗ trợ song ngữ cho tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn và tiếng Việt. Luật liên bang quy định rằng chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ ngôn ngữ cho các cử tri ghi danh có yêu cầu sự trợ giúp này. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải chuẩn bị để cung cấp các tài liệu này ngay cả khi cử tri không yêu cầu sự trợ giúp ở một phòng phiếu được bao gồm theo quy định.

Bộ Tư Pháp Liên Bang giám sát các khu vực có thẩm quyền pháp lý được bao gồm theo luật và thực thi các quy định của Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các đối tác trong cộng đồng của chúng tôi để đảm bảo việc thực thi đầy đủ các điều khoản của Đạo Luật và sự Cho Phép Lại 2006.  

Các khu vực thuộc thẩm quyền bầu cử phải cung cấp sự hỗ trợ ngôn ngữ khi các khu vực này đáp ứng tiêu chuẩn ở ngưỡng tối thiểu được bao gồm. Việc bao gồm này được quyết định bởi dữ liệu được thu thập trong Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ.