Nhảy đến nội dung

Cử Tri Không Chọn Đảng

Cử Tri Không Chọn Đảng

Nếu quý vị không cung cấp lựa chọn đảng chính trị khi ghi danh bầu cử hoặc cập nhật lần cuối việc ghi danh cử tri của quý vị, thì quý vị là cử tri Không Chọn Đảng, hay gọi ngắn là NPP.

Quý vị có muốn đề cử một ứng cử viên cho chức Tổng Thống trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Ngày 5 Tháng Ba, 2024 không?

Là một cử tri Không Chọn Đảng, quý vị có quyền lựa chọn loại phiếu bầu mà quý vị nhận được.

Quý vị có thể chọn một trong các loại phiếu bầu sau:

 1. Một phiếu bầu phi đảng phái sẽ không bao gồm cuộc tranh cử đề cử tổng thống, nhưng sẽ bao gồm các cuộc tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ, Hạ Viện Hoa Kỳ, Hạ viện California, Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, và các dự luật Tiểu Bang, và có thể bao gồm Thượng Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Hội Đồng Giám Sát Quận và (các) dự luật của thành phố nếu quý vị sống trong một khu vực chuẩn bị bầu cử vào năm 2024. 

  Nếu quý vị không lựa chọn, một phiếu bầu phi đảng phái sẽ được gửi cho quý vị vào đầu Tháng Hai.

 

 1. Phiếu bầu đảng phái của một trong sáu đảng chính trị đủ điều kiện ở California sẽ bao gồm cuộc tranh cử đề cử tổng thống của đảng đó cũng như tất cả cuộc tranh cử liên bang, tiểu bang và địa phương khác được đề cập ở trên

  Có hai phương thức của việc yêu cầu một phiếu bầu đảng phái tùy thuộc vào việc đảng chính trị có cho phép cử tri Không Chọn Đảng bỏ phiếu cho một trong các ứng cử viên Tổng Thống của họ hay không:

  1. Nếu quý vị không liên kết với một đảng đủ điều kiện, và muốn yêu cầu phiếu bầu cho Đảng Người Mỹ Độc Lập, Đảng Dân Chủ, hoặc Đảng Tự Do hãy nhấp vào đây.

  2. Để nhận được phiếu bầu cho Đảng Xanh, Đảng Hòa Bình và Tự Do, hoặc Đảng Cộng Hòa, quý vị phải ghi danh lại để bỏ phiếu và chọn đảng như một sự lựa chọn đảng chính trị của quý vị.

 

Bối cảnh của Các Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống ở California

Theo Bộ Luật Bầu Cử California mục 13102(c), mỗi đảng trong số sáu đảng chính trị đủ điều kiện phải quyết định ít nhất 135 ngày trước ngày diễn ra Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống xem họ có cho phép cử tri Không Chọn Đảng bỏ phiếu cho đảng đó hay không. Đây không phải là quyết định của Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri; chúng tôi chỉ đơn giản là thực hiện quyết định của mỗi đảng chính trị một cách khách quan.

Đối với Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống, 2024, các đảng sau đây đã đồng ý cho phép cử tri Không Chọn Đảng bỏ phiếu cho phiếu bầu thuộc đảng của họ cho cuộc tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ:

 • Đảng Người Mỹ Độc Lập
 • Đảng Dân Chủ
 • Đảng Tự Do

 

Ba đảng đủ điều kiện còn lại không đồng ý cho phép cử tri Không Chọn Đảng bỏ phiếu cho phiếu bầu thuộc đảng của họ.

Xin Lưu Ý: Tất cả cử tri ở California sẽ tự động nhận được phiếu bầu-qua-thư. 

Bấm vào đây để xem thông tin phiếu bầu dựa trên Sự Lựa Chọn Đảng Chính Trị hiện tại của quý vị

Bấm vào đây để xem câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Không Chọn Đảng