Thông Tin Cử Tri của Quý Vị


Hãy nhập thông tin của quý vị bên dưới để tìm kiếm (hoặc cho bất kỳ tính năng nào được liệt kê bên dưới):
Sau khi xác nhận thông tin ghi danh cử tri của quý vị, quý vị sẽ có thể:
Tải xuống Phiếu Bầu Mẫu của Quý Vị Theo Dõi Phiếu Bầu-qua-Thư của Quý Vị
Yêu cầu một Phiếu Bầu Thay Thế Yêu cầu Phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Sử Dụng
Xác Nhận Địa Chỉ của quý vị Xác Nhận Thông Tin Ghi Danh của quý vị
Xác định vị trí Khu Vực của quý vị Xem các Viên Chức Dân Cử của quý vị
Xác nhận Phiếu Bầu Có Điều Kiện của quý vị Tải xuống Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của quý vị
Yêu Cầu Không Nhận Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri Bằng Giấy của quý vị Xem Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri có định dạng dễ dàng sử dụng

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.