Nhảy đến nội dung

Việc Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư

Kiểm Tra Tình Trạng Phiếu Bầu-qua-Thư của Quý Vị

Quý vị có thể theo dõi phiếu bầu-qua-thư của mình và kiểm tra tình trạng phiếu bầu-qua-thư đã được gửi trả lại của quý vị.

Kiểm tra tình trạng phiếu bầu-qua-thư của tôi 

 

Cần Phải Làm Gì nếu Quý Vị Quên Ký Tên trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư

Quý vị có thể nhận được thông báo là quý vị không ký tên của mình trên phong bì của phiếu bầu-qua-thư khi quý vị gửi trả lại phiếu bầu. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị cung cấp chữ ký của mình nếu quý vị không ký tên cho phiếu bầu-qua-thư của quý vị.

Tải tờ khai cho phiếu bầu không ký tên ►

 

Cần Phải Làm Gì nếu Chữ Ký trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư Không Trùng Khớp Với Chữ Ký của Quý Vị trong Hồ Sơ

Quý vị có thể nhận được thông báo rằng chữ ký trên phong bì phiếu bầu-qua-thư của quý vị không khớp với chữ ký của quý vị trong hồ sơ. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị xác nhận chữ ký trên phiếu bầu-qua-thư của quý vị là đúng.

Tải tờ khai xác nhận chữ ký cho phiếu bầu-qua-thư ►

 

Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư và Trung Tâm Bầu Cử

Bắt đầu từ năm 2020, mỗi cử tri trong Quận Orange sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Để tìm hiểu thêm về các thay đổi sắp tới ở Quận Orange bao gồm việc bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập phần Trung Tâm Bầu Cử trên trang mạng của chúng tôi. 

Tìm hiểu thêm về Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange ►

 

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Phiếu Bầu-qua-Thư
Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư. Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Đọc các hướng dẫn cho phiếu bầu-qua-thư ►

 

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Phiếu Bầu-qua-Thư Đối Với Cử Tri Trong Quân Đội/Ở Hải Ngoại
Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư. Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Xem các hướng dẫn cho phiếu bầu qua thư đối với cử tri trong quân đội/ở hải ngoại ►

 

Yêu cầu Phiếu Bầu Thay Thế
Nếu quý vị cần một phiếu bầu-qua-thư thay thế vì bất kỳ lý do gì, vui lòng bấm vào bên dưới để tiếp tục. Quý vị phải xác nhận thông tin cử tri của mình, sau đó hoàn tất một mẫu đơn trên trực tuyến.

Yêu cầu một phiếu bầu thay thế ►

 

Phiếu Bầu Khẩn Cấp
Bấm vào đây để tải tờ khai yêu cầu phiếu bầu khẩn cấp định dạng PDF ►