Nhảy đến nội dung

Thông Báo Quan Trọng Về Hành Động Vận Động Tuyển Cử

"CẢNH BÁO:
NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH ĐỘNG VẬN ĐỘNG TUYỂN CỬ!
Các vi phạm có thể dẫn đến bị phạt tiền và/hoặc bỏ tù.
ĐỊA ĐIỂM:
 • Các hoạt động sau đây đều bị cấm trong khu vực gần một người đang xếp hàng bỏ phiếu hoặc trong vòng 100 feet tính từ lối vào của một điểm bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu ở lề đường hoặc hòm phiếu.
CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM:
 • KHÔNG yêu cầu một người bỏ phiếu cho hoặc chống lại bất kỳ ứng cử viên hay dự luật phiếu bầu nào.
 • KHÔNG trưng bày tên, hình ảnh hay biểu trưng của một ứng cử viên.
 • KHÔNG chặn việc tiếp cận hoặc người qua lại gần bất kỳ hòm phiếu nào.
 • KHÔNG cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bằng âm thanh nào ủng hộ hoặc chống lại bất kỳ ứng cử viên hay dự luật phiếu bầu nào ở gần bất kỳ điểm bỏ phiếu, trung tâm bỏ phiếu hoặc hòm phiếu nào.
 • KHÔNG lưu hành bất kỳ kiến nghị nào, bao gồm các kế hoạch, cuộc trưng cầu ý kiến, yêu cầu bãi nhiệm hoặc đề cử ứng cử viên.
 • KHÔNG phân phối, trưng bày hoặc mặc bất kỳ quần áo nào (mũ, áo, bảng hiệu, nút, khuy, nhãn dán) mà có tên, hình ảnh, biểu trưng của một ứng cử viên và/hoặc ủng hộ hay phản đối bất kỳ ứng cử viên hoặc dự luật phiếu bầu nào.
 • KHÔNG trưng ra thông tin hoặc nói chuyện với cử tri về khả năng đủ điều kiện bỏ phiếu của cử tri.

Các quy định cấm vận động tuyển cử được tóm tắt ở trên là được quy định trong Điều 7, Chương 4, Phần 18 của Bộ luật Bầu cử California."

“CẢNH BÁO:
NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH ĐỘNG LÀM HỎNG QUÁ TRÌNH BẦU CỬ!
Các vi phạm có thể dẫn đến bị phạt tiền và/hoặc bỏ tù.
CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM:
 • KHÔNG phạm tội hoặc cố gắng phạm tội gian lận bầu cử.
 • KHÔNG cung cấp bất kỳ hình thức bồi thường hoặc hối lộ nào cho, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào xúi giục hoặc cố gắng lôi kéo, một người bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu.
 • KHÔNG bỏ phiếu bất hợp pháp.
 • KHÔNG cố gắng bỏ phiếu hoặc hỗ trợ người khác bỏ phiếu khi không có quyền bỏ phiếu.
 • KHÔNG tham gia vào hoạt động vận động tuyển cử; chụp ảnh hoặc ghi lại cảnh một cử tri ra vào điểm bỏ phiếu; hoặc cản trở việc đi vào, đi ra hay đỗ xe.
 • KHÔNG gây cản trở quyền bầu cử của một người hoặc ngăn cản cử tri bỏ phiếu; trì hoãn quá trình bỏ phiếu; hoặc thông báo gian dối cho bất kỳ người nào rằng người đó không đủ điều kiện bỏ phiếu hoặc không được ghi danh bỏ phiếu.
 • KHÔNG cố gắng xác định xem một cử tri đã bỏ phiếu như thế nào.
 • KHÔNG sở hữu hoặc sắp xếp cho người nào đó sở hữu súng ống ở khu vực gần một điểm bỏ phiếu, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
 • KHÔNG xuất hiện hoặc sắp xếp để một người nào đó xuất hiện trong bộ đồng phục của nhân viên trật tự trị an, bảo vệ hoặc nhân viên an ninh ở khu vực gần một điểm bỏ phiếu, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
 • KHÔNG giả mạo hoặc can thiệp vào bất kỳ thành phần nào của hệ thống bỏ phiếu.
 • KHÔNG bịa đặt, làm giả hoặc giả mạo kết quả của một cuộc bầu cử.
 • KHÔNG thay đổi kết quả của một cuộc bầu cử.
 • KHÔNG giả mạo, phá hủy, hoặc thay đổi bất kỳ danh sách cử tri, lá phiếu chính thức hoặc thùng chứa phiếu bầu nào.
 • KHÔNG trưng ra bất kỳ thùng thu thập phiếu bầu không chính thức nào mà có thể đánh lừa cử tri tin rằng đó là thùng phiếu chính thức.
 • KHÔNG giả mạo hoặc làm thay đổi bản kết quả của phiếu bầu.
 • KHÔNG ép buộc hoặc lừa dối một người không biết đọc hoặc một người lớn tuổi bỏ phiếu cho hoặc chống lại một ứng cử viên hoặc dự luật trái với ý định của họ.
 • KHÔNG hành động như một viên chức bầu cử khi quý vị không phải là người này.

CHỦ LAO ĐỘNG không được bắt buộc hoặc yêu cầu nhân viên mang lá phiếu bầu qua thư của họ đến chỗ làm hoặc yêu cầu nhân viên bỏ phiếu tại nơi làm việc. Tại thời điểm thanh toán tiền lương hay tiền công, chủ lao động không được gửi kèm các tài liệu nhằm gây ảnh hưởng đến quan điểm chính trị hoặc hành động của nhân viên.
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHU BẦU CỬ không được cố gắng xác định xem một cử tri đã bỏ phiếu như thế nào hoặc, nếu phát hiện ra thông tin đó, tiết lộ việc một cử tri đã bỏ phiếu như thế nào.

Các quy định cấm đối với hoạt động liên quan đến việc làm hỏng quá trình bầu cử được tóm tắt ở trên là được quy định trong Chương 6, Phần 18 của Bộ luật Bầu cử California.