Nhảy đến nội dung

Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ

Việc Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ (ACS) là một cuộc khảo sát lớn toàn quốc sử dụng các phương pháp tính toán liên tục để đưa ra dữ liệu chi tiết về dân số, xã hội, kinh tế, và nhà ở mỗi năm. Việc khảo sát này được thiết kế để cung cấp dữ liệu kịp thời cho cả các khu vực địa lý lớn và nhỏ.

ACS được thực hiện ở Hoa Kỳ và Puerto Rico. Cuộc khảo sát, được điều hành bởi Văn Phòng Thống Kê U.S. được gửi đến khoảng 250,000 hộ gia đình mỗi tháng. Sự lựa chọn ngẫu nhiên các hộ gia đình bao gồm dân số đang sống ở cả nhà ở đơn lẻ và theo nhóm. Dữ liệu được thu thập liên tục và có sự dự đoán hàng năm được đưa ra.

Các chủ đề của khảo sát bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • Tuổi và giới tính
 • Tình trạng khuyết tật
 • Giáo dục
 • Cựu chiến binh
 • Việc làm
 • Ngôn ngữ
 • Thu nhập
 • Quốc tịch
 • Tình trạng nghèo đói
 • Chủng tộc và dân tộc
 • Các mối quan hệ
 • Tình trạng tài chính của nhà ở

Biện pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu được căn cứ trên các ứng dụng tốt nhất từ các khảo sát thống kê mỗi mười năm. Các mẫu hằng tháng sử dụng ba cách thu thập dữ liệu liên tục:

 • Qua thư
 • Điện thoại
 • Viếng thăm cá nhân

Năm 2006 việc tái cho phép Đạo Luật về Quyền Cử Tri của liên bang chỉ thị Văn Phòng Thống Kê U.S. sử dụng ACS và các dữ liệu so sánh khác khi xác định các yêu cầu về ngôn ngữ cho các khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử. Việc xác định ngôn ngữ được thực hiện từ sự ước tính của dữ liệu ACS. Nếu một khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử đạt yêu cầu tối tiểu, như đã được định rõ trong Đoạn 203 của of the Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu, họ phải cung cấp các tài liệu bầu cử được biên dịch và hỗ trợ song ngữ ở các nơi bỏ phiếu (chẳng hạn như Quận Orange).