Nhảy đến nội dung

Yêu Cầu Phiếu Bầu Thay Thế

 

Để yêu cầu một phiếu bầu thay thế, đầu tiên quý vị sẽ được yêu cầu xác nhận việc ghi danh cử tri của mình. Vui lòng bấm vào đây để xác nhận việc ghi danh của quý vị và yêu cầu một phiếu bầu thay thế.