Nhảy đến nội dung

RAVBM

Phiếu Bầu Dễ Dàng Tiếp Cận Từ Xa cho Cử Tri Hội Đủ Điều Kiện

Bầu phiếu độc lập. Bầu phiếu bảo mật.

Phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Tiếp Cận Từ Xa cung cấp cho các cử tri khuyết tật và cử tri ở hải ngoại sự lựa chọn yêu cầu một phiếu Bầu-qua-Thư được gửi qua mạng điện tử. Điều này cũng được cung cấp cho tất cả cử tri trong mọi cuộc bầu cử bắt đầu từ năm 2022. Phiếu bầu điện tử có thể được tải xuống máy vi tính của cử tri, dùng thiết bị trợ giúp của riêng cử tri để đánh dấu và rồi in ra.

Để bắt đầu, hãy bấm vào nút bên dưới và tìm thông tin cử tri của quý vị. Từ đó, hãy bấm vào Xem toàn bộ Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri dễ dàng truy cập và chọn Phiếu Bầu Qua Thư Dễ Dàng Tiếp Cận ở trang đó.