Nhảy đến nội dung

Phiếu Bầu-qua-Thư Đã Gửi Bưu Điện

Đếm Sơ Lược Số Phiếu Bầu-qua-Thư Đã Gửi Bưu Điện trong Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim năm 2023

 

Lưu ý: Các con số này CHỈ LÀ ước tính. Các yếu tố khác nhau sẽ ảnh hưởng đến số lượng phiếu bầu được bao gồm trong lần đếm phiếu sau cùng. Ví dụ, Phiếu Bầu gửi qua Bưu Điện theo Khu Bầu Cử được báo cáo là Phiếu Đã Bầu tại Khu Bầu Cử, và số liệu này không nhất thiết được thể hiện trong những số liệu ước tính. Các số liệu này là ước tính hằng ngày và có thể không thể hiện con số chính xác mà máy đã đếm.