Nhảy đến nội dung

Giải Thích về Mã Vạch của Phiếu Bầu

Ảnh
Ballot Barcode Explanation

 

Các Giải Thích về mỗi mã vạch: 

  1. Bao gồm khu bầu cử và thông tin về đảng phái, được sử dụng để xác định phiếu bầu đúng.
  2. Bao gồm số trang và số thứ tự khi in, được sử dụng cho việc chuẩn bị gửi phiếu bầu qua bưu điện.
  3. Bao gồm số của khu bầu cử và số trang, được sử dụng trong các quy trình sao chép phiếu bầu.
  4. Bao gồm ngôn ngữ và số trang, được sử dụng để xác định phiếu bầu đúng.
  5. Không được sử dụng trong Quận Orange, bao gồm các số không.