Nhảy đến nội dung

Xem Nội Dung Văn Bản - Vòng Đời của một Phiếu Bầu qua Thư

VÒNG ĐỜI CỦA MỘT PHIẾU BẦU QUA THƯ

 • Các phiếu bầu-qua-thư được gửi đến các cử tri đã ghi danh trong Quận Orange 29 ngày trước kỳ bầu cử.
 • Các phiếu bầu không thể gửi được sẽ được trả lại ROV. Các cử tri không nhận được phiếu bầu của họ có thể yêu cầu một phiếu bầu thay thế tại ocvote.gov/replacement.
 • Các cử tri bầu phiếu, bỏ vào bao thư gửi trả, và ký tên.
 • Phiếu bầu được gửi trả qua đường bưu điện, qua các thùng đựng phiếu chính thức, hoặc đến một Trung Tâm Bầu Cử được đặt khắp Quận Orange.
 • Các phiếu bầu được gửi trả lại qua thùng đựng phiếu, các Trung Tâm Bầu Cử, và qua đường bưu điện được thu nhận bởi các đội gồm hai người, sử dụng quy trình theo dõi và bảo đảm nghiêm ngặt.
 • Các phiếu bầu được giữ trong một khu bảo mật khi được gửi trả về văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri.
 • Các bao thư phiếu bầu gửi trả được quét để xác minh chữ ký và lịch sử tham gia bầu cử được ghi nhận.
 • Việc so sánh chữ ký được thực hiện cho từng phiếu bầu gửi trả.
 • Nếu chữ ký không so sánh được, cử tri sẽ được thông báo và có thể giải quyết sự khác biệt bằng cách gửi lại một tờ khai xác nhận chữ ký.
 • Khi đã được xác nhận, phiếu bầu được lấy ra khỏi bao thư, và phân loại.
 • Các phiếu bầu được mở ra, làm thẳng, và chuẩn bị sẵn sàng để đếm.
 • Các phiếu bầu bị hỏng hoặc bị đánh dấu không thích hợp và không thể qua được quy trình quét sẽ được sao lại.
 • Các phiếu bầu được quét và xem lại cho chính xác trước khi được đếm.
 • Trong một phòng bảo mật với hạn chế sự tiếp cận vật lý, các phiếu bầu được đếm trên một hệ thống "khe hở không khí" (không kết nối internet).
 • Các kiểm tra và thử nghiệm, bao gồm cả việc đếm tay các phiếu bầu được chọn ngẫu nhiên, được thực hiện trước khi chứng nhận bầu cử để khẳng định tính chính xác của các kết quả từ hệ thông bỏ phiếu
  .