Nhảy đến nội dung

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro, Đếm Phiếu Bằng Tay 1% và Kiểm Tra Sự Chính Xác Và Hợp Lý Sau Bầu Cử

Kiểm toán giới hạn rủi ro là quy trình cung cấp những bằng chứng thống kê rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao sẽ sửa chữa kết quả không trùng khớp với việc hoàn toàn đếm bằng tay phiếu bầu. Kiểm toán này yêu cầu có người kiểm tra nhiều phiếu bầu hơn cho những cuộc tranh cử có ứng cử viên có số phiếu bầu gần bằng nhau và xác nhận ít phiếu bầu hơn cho các cuộc tranh cử có số chênh lệch phiếu bầu lớn. 

 


 

Qui Trình Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro & Đếm Phiếu Bằng Tay 1%
Kết quả và tiến độ của qui trình kiểm toán giới hạn rủi ro và 1% Đếm Phiếu Bằng Tay sẽ được đăng ở đây.

Xem Tiến Độ của Việc Đếm Phiếu Bằng Tay 1% và Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro ►

 

Xem Video Trực Tiếp của Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro & Đếm Phiếu Bằng Tay 1%

Chúng tôi sẽ phát sóng tiến độ đếm phiếu bằng tay 1% và kiểm toán giời hạn rủi ro

Xem Đoạn Phim Thu Phát Trực Tiếp  ►

 

Tải Về Các Tập Tin Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro & Đếm Phiếu Bằng Tay 1%
Các tập tin được sử dụng để tiến hành Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro & Đếm Phiếu Bằng Tay 1% có thể tải về.

 

Xem Kết Quả Bốc Thăm Ngẫu Nhiên
Kết quả bốc thăm ngẫu nhiên được tạo bởi đổ xúc xắc, và được sử dụng để xác nhận trình tự ngẫu nhiên của phiếu bầu mà sẽ được kiểm toán. 

 

Xem Dãy Số Lựa Chọn Ngẫu Nhiên
Dãy số ngẫu nhiên được tạo bởi gieo xúc xắc, và được dùng để xác định một trình tự ngẫu nhiêu cho phiếu bầu được kiểm toán. 
Xem Dãy Số Lựa Chọn Ngẫu Nhiên ►

 

Kết Quả Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro và Đếm Phiếu Bằng Tay 1% 
Xem kết quả cuối cùng của kiểm toán giới hạn rủi ro 

Xem kết quả cuối cùng của đếm phiếu bằng tay 1% 

Các Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro Trước Đây