Nhảy đến nội dung

Các Thay Đổi Đối Với Hồ Sơ Bầu Cử Của Quý Vị

Để yêu cầu thay đổi trong hồ sơ bỏ phiếu của quý vị, hãy hoàn tất mẫu đơn sau đây, in ra và gửi cho văn phòng chúng tôi theo các hướng dẫn được cung cấp trong mẫu đơn đã in. Luật Tiểu Bang hiện nay quy định rằng phải có chữ ký gốc của quý vị cho các yêu cầu thay đổi cụ thể trong hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị.

 

 
 
 
 
 
 
Vui lòng chọn một hoặc nhiều lý do điều chỉnh sau:
 
 
 
 
 
 
 
Bổ sung hoặc điều chỉnh số căn hộ (địa chỉ cư ngụ):