Nhảy đến nội dung

Yêu Cầu Bản Sao được Chứng Thực của Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri

Để yêu cầu một bản sao có chứng thực cho hồ sơ bỏ phiếu của quý vị, hãy hoàn tất mẫu đơn sau, rồi in ra và gửi lại cho văn phòng của chúng tôi theo các hướng dẫn được cung cấp trong mẫu đơn đã in.