Nhảy đến nội dung

Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử Theo Tùy Chọn

Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022 Bản Tường  Về Việc Bỏ Phiếu 

 

Báo Cáo và Dữ Liệu Chi Tiết
Báo cáo chi tiết theo khu bầu cử cho cuộc bầu cử.

Hoạt Động của Đêm Bầu Cử
Theo dõi đêm bầu cử và phát sóng trực tiếp. 

Lịch Trình Báo Cáo Đêm Bầu Cử
Xem lịch trình báo cáo đêm bầu cử.