Nhảy đến nội dung

Lịch Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử

► Lịch Báo Cáo Kết Quả Của Cuộc  Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười Một, 2023 

 

Các cập nhật sẽ được tiếp tục cho mỗi ngày làm việc trong tuần trước 5:00 giờ chiều trong giai đoạn kiểm phiếu cho đến khi kết quả chính thức cuối cùng được công bố.

Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Mười Một 8:05 giờ tối Kết quả không chính thức đầu tiên Đêm Bầu Cử (chỉ các phiếu bầu-qua-thư).
Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Mười Một 9:00 giờ tối Kết quả không chính thức lần hai Đêm Bầu Cử (Kết quả cuối cùng sơ bộ cho buổi tối - xem trang kết quả để biết các thời điểm cập nhật vào đêm bầu cử)
Thứ Tư, Ngày 15 Tháng Mười Một 5:00 giờ chiều Cập nhật đầu tiên tiếp theo Đêm Bầu Cử