Nhảy đến nội dung

Lịch Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử

 

Lịch Báo Cáo Kết Quả Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt 

 

Thứ Ba, Ngày 4 Tháng Sáu 8 giờ 05 tối Các kết quả chưa chính thức Đêm Bầu Cử Lần Đầu Tiên (chỉ các phiếu bầu-qua-thư).
Thứ Ba, Ngày 4 Tháng Sáu 9 giờ 30 tối Các kết quả chưa chính thức Đêm Bầu Cử LầnThứ Hai ( các kết quả cuối cùng tạm thời cho buổi chiều tối - kiểm tra trang kết quả về các lần cập nhật trong đêm bầu cử).
Thứ Tư, Ngày 5 Tháng Sáu 5 giờ chiều Cập nhật lần thứ nhất sau Đêm Bầu Cử

 

Cập nhật sẽ tiếp tục mỗi các ngày trong tuần trước 5 giờ chiều trong suốt thời gian đếm phiếu cho đến khi các kết quả chính thức cuối cùng được đăng tải.