Nhảy đến nội dung

Thông Tin về CEW

Hội Đồng Tư Vấn Bầu Cử trong Cộng Đồng (CEW)của Quận Orange  là một ban tư vấn được thành lập từ các tình nguyện viên trong cộng đồng sẽ cung cấp ý kiến cho Sở Ghi Danh Cử Tri về việc bỏ phiếu trong các cộng đồng thiểu số, việc tiếp cận cho cộng đồng người khuyết tật vào quy trình bầu cử nói chung. Hội đồng tư vấn cũng cung cấp một diễn đàn cho Sở Ghi Danh Cử Tri để cập nhật với cộng đồng về toàn bộ các vấn đề liên quan đến bầu cử và quảng bá sự kết nối cộng đồng.

Chúng tôi được quy định duy trì một nhóm tư vấn liên quan đến các vấn đề tiếp cận của người khuyết tật. Thêm vào đó, Mục 203 của Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu của liên bang quy định rằng các viên chức bầu cử ở các khu vực có thẩm quyền pháp lý cho các ngôn ngữ được quy định phải duy trì sự liên hệ với các cộng đồng thiểu số mà họ phục vụ. Ở Quận Orange, chúng tôi được quy định theo luật liên bang là cung cấp sự hỗ trợ cho các cử tri nói tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha do các cử tri này có hạn chế trong tiếng Anh. Chúng tôi đã làm nhiều hơn các quy định căn bản bằng cách mở rộng sự tham gia cho các thành viên đa dạng từ các tổ chức và cá nhân khác nhau là những người có quan tâm đến quy trình bầu cử vào các ban tư vấn của chúng tôi.

Hội đồng tư vấn bao gồm một Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch được bầu chọn từ trong nhóm. Một Thư Ký cũng sẽ phục vụ và được chỉ định bởi Sở Ghi Danh Cử Tri và là nhân viên của sở. Bất kỳ thành viên nào của cộng đồng có mong muốn tham gia có thể nộp đơn để được xem xét. Các thành viên sẽ là tình nguyện viên và vì vậy họ không hội đủ điều kiện cho bất kỳ khoản thù lao hoặc thanh toán nào. Các buổi họp CEW sẽ diễn ra hai đến bốn lần mỗi năm.