Nhảy đến nội dung

Các Nhóm Thành Viên CEW

Thành viên của chúng tôi đến từ các cộng đồng đa dạng trong Quận Orange. Thành viên của Hội Đồng Tư Vấn Bầu Cử trong Cộng Đồng (CEW) bao gồm nhưng không giới hạn sự đại diện từ các cộng đồng sau đây của Quận Orange:

Cộng Đồng Mỹ La Tinh (4)

Cộng Đồng Châu Á (4)

Lục Sự Thành Phố (4)

Liên Đoàn Nữ Cử Tri; nhóm thường trực (1)

Đảng Cộng Hỏa; nhóm thường trực (1)

Đảng Dân Chủ; nhóm thường trực (1)

Các đảng thay thế (1)

Cộng Đồng Nói Chung (2)

Cộng Đồng Cao Niên (1)

Cựu Chiến Binh (1)

Cộng Đồng Người Khuyết Tật (minimum of 4)

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng của Trung Tâm Bầu Cử (2)

Đại Diện Thanh Niên – 18 to 25 years of age (1)