Nhảy đến nội dung

Tình Nguyện Tham Gia vào CEW

Họ và tên:

Địa chỉ gửi thư:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Zip:
Số điện thoại:
Email:
Xác nhận email:
Quý vị có phải là cử tri đã ghi danh ở California không?:
Mô tả vắn tắt lý do tại sao quý vị muốn tham gia vào Hội Đồng Tư Vấn Bầu Cử trong Cộng Đồng:
Hội viên của tôi sẽ thuộc nhóm: