Nhảy đến nội dung

Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng Đồng

Tại Sở Ghi Danh Cử Tri, thành công đến từ sự quyết tâm của chúng tôi để tạo ra các cuộc bầu cử công bằng và chính xác. Đây là điều cốt lõi trong sứ mệnh của chúng tôi trong việc phục vụ các cử tri đã ghi danh và công dân của Quận Orange. Điều cơ bản trong cách tiếp cận của chúng tôi để quản lý bầu cử là bao gồm các mối quan hệ cộng đồng mà điều này được mở rộng và vượt ra ngoài sự tuân thủ đơn giản theo các quy định pháp lý. Chúng tôi tin rằng sự góp ý từ cộng đồng là vô cùng quan trọng đối với một quy trình minh bạch và công khai. Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng Đồng (CEW) phục vụ cho mục đích này – mang các nền tảng khác biệt đến cùng với nhau – cam kết từ mỗi yếu tố khác biệt để đảm bảo rằng các cuộc bầu cử là công khai và dễ dàng tiếp cận.

Sự góp ý tích cực từ cộng đồng bắt đầu từ các thành viên của Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng Đồng của chúng tôi là những người độc lập, kết nối, cam kết và có hiệu quả. Các thành viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho Sở Ghi Danh Cử Tri về quy trình bầu cử và cung cấp một diễn đàn để đối thoại trở lại với cộng đồng về các chủ đề bầu cử quan trọng.

Chúng tôi tin tưởng vào việc tăng cường hơn nữa sự tự tin của công chúng đối với quy trình bầu cử và tạo ra các mối quan hệ lâu dài với các đối tác trong cộng đồng của chúng tôi.

Neal Kelley 
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri

 

Các Đường Dẫn của CEW