Nhảy đến nội dung

Số Phiếu Bầu Kèm Đơn Ghi Danh Có Điều Kiện Còn Lại để Đếm

*LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các ước lượng về phiếu bầu sẽ mở rộng khi phiếu bầu hội đủ điều kiện (được gửi qua bưu điện trước hoặc vào Ngày Bầu Cử) được nhận thông qua USPS và các phiếu bầu được gửi vào các thùng đựng phiếu bầu chính thức (trước 8 giờ tối vào Đêm Bầu Cử) được nhận và xử lý.

Lưu ý: Các ước lượng này đã được chuẩn bị căn cứ vào các số liệu trung bình và sẽ được điều chỉnh tiếp theo sau sự phân loại chi tiết bổ sung.

Số Phiếu Bầu Kèm Đơn Ghi Danh Có Điều Kiện Còn Lại để Đếm