Nhảy đến nội dung

Tổng Số Phiếu Bầu Còn Lại để Đếm

Tổng Số Phiếu Bầu Còn Lại để Đếm

**LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các ước lượng về phiếu bầu sẽ mở rộng khi phiếu bầu hội đủ điều kiện (được gửi qua bưu điện trước hoặc vào Ngày Bầu Cử) được nhận thông qua USPS và các phiếu bầu được gửi vào các thùng đựng phiếu bầu chính thức (trước 8 giờ tối vào Đêm Bầu Cử) được nhận và xử lý.

Lưu ý: Các ước lượng này đã được chuẩn bị căn cứ vào các số liệu trung bình và sẽ được điều chỉnh tiếp theo sau sự phân loại chi tiết bổ sung.

 

 

Số Phiếu Bầu-qua-Thư nhận được trước hoặc vào Ngày Bầu Cử qua bưu điện còn lại để đếm

 

 

 

Số Phiếu Bầu Từ Thùng Đựng Phiếu Còn Lại để Đếm

 

 

 

*Số Phiếu Bầu-qua-Thư Được Gửi Trả tại Trung Tâm Bầu Cử Còn Lại để Đếm

 

 

 

Số Phiếu Bầu Phải Sao Chụp Còn Lại để Đếm

 

 

 

*Số Phiếu Bầu-qua-Thư Hội Đủ Điều Kiện nhận được sau Ngày Bầu Cử Còn Lại để Đếm

 

 

 

Số Phiếu Bầu Kèm Việc Ghi Danh Có Điều Kiện Còn Lại để Đếm

 

 

 

*Số Phiếu Bầu Cuối Cùng Thu Nhận từ Thùng Đựng Phiếu Còn Lại để Đếm

 

 

 

Số Phiếu Bầu RAVBM Còn Lại để Đếm