Nhảy đến nội dung

Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu, Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro và Kiểm Tra Độ Chính Xác và Hợp Lý Sau Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao trong việc điều chỉnh kết quả cho đúng khi kết quả đó không trùng khớp với kết quả đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán này yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho những chức vụ có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho những chức vụ có chênh lệch lớn.

Bầu Cử CA, Quận Orange Tiến Hành Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro của Kết Quả Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California

Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu được quy định phải thực hiện au mỗi cuộc bầu cử. Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu là một phần của tất cả phiếu bầu, đại diện một phần trăm của các khu bầu cử được chọn ngẫu nhiên, sẽ được đếm bằng tay và so sánh với kết quả do phần mềm đếm để xác nhận là kết quả trùng khớp.

Thông Báo cho Công Chúng về việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên và Bắt Đầu Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu


Tiến Độ của Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro và Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu
Chúng tôi sẽ đăng kết quả và tiến độ của quy trình kiểm toán giới hạn rủi ro và Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu.
Xem tiến độ của kiểm toán giới hạn rủi ro và đếm bằng tay 1% phiếu bầu

Xem triển khai RLA sử dụng công cụ phần mềm của RLA 

Xem Video Ghi Hình Trực Tiếp của Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro và Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu
Chúng tôi sẽ phát sóng việc kiểm toán giới hạn rủi ro và đếm bằng tay 1% phiếu bầu.
Xem Video Phát Sóng Trực Tiếp

Các Tập Tin Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro và Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu để Tải Xuống
Chúng tôi sẽ tạo ra các tập tin có thể được tải xuống để sử dụng khi tiến hành việc kiểm toán giới hạn rủi ro và Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu.
Xem các tập tin có sẵn để tải xuống

Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên
Việc lựa chọn ngẫu nhiên được thực hiện bằng cách tung xúc xắc, và được dùng để xác định một chuỗi phiếu bầu ngẫu nhiên sẽ được dùng để kiểm toán. 
Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên

Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên được ghi hình phần 1

Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên được ghi hình phần 2

Kết Quả Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Xem kết quả cuối cùng của kiểm toán giới hạn rủi ro

Xem kết quả cuối cùng của việc đếm bằng tay 1% phiếu bầu

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro Trước Đây
Kết quả kiểm toán giới hạn rủi ro của các cuộc bầu cử trước có thể được tìm thấy ở đây. 
Xem kiểm toán giới hạn rủi ro trước đây