Nhảy đến nội dung

Quan Sát Bầu Cử

Trong thời gian bầu cử quan trọng, thông tin cập nhật liên quan đến quan sát bầu cử ở Quận Orange có thể được tìm thấy trên trang này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về lịch trình, hướng dẫn quan sát, và phát trực tiếp các hoạt động bầu cử khác nhau. Quý vị cũng có thể báo cáo khi có vấn đề đến văn phòng của chúng tôi. Vui lòng sớm kiểm tra lại để có thêm thông tin về việc quan sát, bao gồm lịch trình, sổ tay quan sát viên, và nhiều hơn nữa.