Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Năm 2024


 Hiển thị tất cả nội dung trong một trang

 

Các Ngày, Thời Hạn và Các Thông Tin Bổ Sung

Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra.

Xem lịch trình mở rộng của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2024

Xem lịch trình Các Dự Luật Quận trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2024

Xem lịch trình các Khu OC của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2024

Xem lịch trình Các Dự Luật Thành Phố ở OC của Cuộc Bầu Cừ Sơ Bộ 2024

Xem Tờ Thông Tin về Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2024

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2024

Xem các tài liệu pháp lý cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sắp tới 2024

Có gì trên Phiếu Bầu

Xem tất cả các vòng tranh cử mà sẽ có trên phiếu bầu, hoặc đủ điều kiện có trên phiếu bầu của cuộc bầu cử sắp tới.

Xem vòng tranh cử sẽ có trên phiếu bầu

Xem tất cả các cuộc tranh cử đủ điều kiện để có trên phiếu bầu

Yêu cầu Thông Tin về Dự Luật Xuất Hiện Trên Phiếu Bầu

Xem thông tin quan trọng về các dự luật trên phiếu bầu. Ngoài ra, bằng cách nhấp chuột vào đường dẫn này, quý vị sẽ xem được tất cả các văn bản mà sẽ được in trên Cuốn Phiếu Bầu Mẫu.

Tìm hiểu thêm về dự luật trên phiếu bầu

Những Ứng Cử Viên Điền Tên Của Quận Orange

Xem Những Ứng Cử Viên Điền Tên Của Quận Orange

Thông Tin về Cử Tri "Không Chính Đảng"

Xem thông tin về cử tri "Không Chính Đảng" cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống, bao gồm cách thức để yêu cầu một phiếu bầu có cuộc tranh cử Tổng Thống.

Xem thông tin hoặc yêu cầu một phiếu bầu có Cuộc Tranh Cử Tổng Thống

Lịch Sử Mười Năm Đảng Phái Của Các Ứng Cử Viên Do Cử Tri Đề Cử

Các ứng cử viên đang tranh cử chức vụ do cử tri đề cử có lịch sử tham gia đảng phái mười năm được công bố ở đây.

Xem lịch sử mười năm đảng phái

Đạo Luật Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu

Tìm hiểu về Đạo Luật Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên

Quan Sát Bầu Cử

Tìm hiểu về lịch trình, hướng dẫn, và xem trực tiếp về quan sát bầu cử.

Xem thông tin về việc quan sát bầu cử sắp tới

Báo Cáo Hoạt Động và Vận Động Bầu Cử Đáng Ngờ

Tìm hiểu cách báo cáo hoạt động, và lấy thông tin về vận động bầu cử đáng ngờ.

Cách để báo cáo hoạt động, và thông tin về vận động bầu cử đáng ngờ.

 
Archived:
Yes