Nhảy đến nội dung

Danh Sách Các Viên Chức Đắc Cử

Thông tin liên lạc đối với các Quan Chức Đắc Cử trên danh sách này được lấy từ những trang web của Các Quan Chức Đắc Cử. Sở Ghi Danh Cử Tri cung cấp thông tin này như là việc phục vụ cho cử tri của Quận Orange. Nguồn thông tin chính thức cho thông tin này là các nguồn pháp lý riêng lẻ.

Danh sách này được cập nhật sau một cuộc bầu cử được tổ chức cho những chức vụ này. Ngày bản sửa cuối cùng được ghi chú ở cuối của danh sách.

CÁC VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ

CÁC CHỨC VỤ LIÊN BANG

  TỔNG THỐNG HOA KỲ (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

   JOSEPH R. BIDEN (D) Đắc Cử 11-03-20

         The White House, Washington, DC 20500

 

  PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      KAMALA D. HARRIS (D) Đắc Cử 11-03-20

         Eisenhower Executive Bldg., Washington, DC 20500 

  

  THƯỢNG NGHỊ SĨ LIÊN BANG (NHIỆM KỲ SÁU NĂM)

      ALEX PADILLA (D) Bổ Nhiệm 1-20-21

         112 Hart Senate Office Bldg., Washington, DC 20510

     Văn Phòng Địa Phương – 312 N. Spring St., Suite 1748

         Los Angeles, CA 90012

         Ph. (213) 894-5000 (202) 224-3553 

 

      DIANNE FEINSTEIN (D) Tái Đắc Cử 11-06-18

         331 Hart Senate Office Bldg., Washington, DC 20510

         Văn Phòng Địa Phương – 11111 Santa Monica Blvd., Suite 915

         Los Angeles, CA 90025

         Ph. (310) 914-7300 (202) 224-3841  

   

  ĐẠI DIỆN TRONG QUỐC HỘI (NHIỆM KỲ HAI NĂM)

    KHU VỰC 38 – LINDA T. SANCHEZ (D) Tái Đắc Cử 11-08-22

         2428 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 12440 E. Imperial Hwy., Suite 140

         Norwalk, CA  90650

         Ph. (562) 860-5050 (202) 225-6676  

 

    KHU VỰC 40 – YOUNG KIM (R) Tái Đắc Cử 11-08-22

         1306 Longworth House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 701 W. Kimberly Ave., Suite 245

         Placentia, CA 92870

         Ph. (714) 984-2440 (202) 225-4111 

 

    KHU VỰC 45 – MICHELLE STEEL (R) Tái Đắc Cử 11-08-22

         1127 Longworth House Office Bldg., Washington, DC  20515

          Văn Phòng Địa Phương – 17011 Beach Blvd., Suite 570
          Huntington Beach, CA 92647

           Ph. (714) 960-6483 (202) 225-2415 

 

    KHU VỰC 46 – LOU CORREA (D) Tái đắc cử 11-08-22

         2301 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 2323 N. Broadway, Suite 319

         Santa Ana, CA 92706

         Ph. (714) 559-6190 (202) 225-2965 

 

    KHU VỰC 47 – KATIE PORTER (D) Tái đắc cử 11-08-22

         1233 Longworth House office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 2151 Michelson Dr., Suite 195

         Irvine, CA  92612

          Ph. (949) 668-6600 (202) 225-5611        

   

    KHU VỰC 49 – MIKE LEVIN (D) Tái Đắc Cử 11-08-22

         12352 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 33282 Golden Lantern, Suite 102

         Dana Point, CA  92629

         Ph. (949) 281-2449 (202) 225-3906

 

GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CỦA NHỮNG CHỨC VỤ TRONG TOÀN TIỂU BANG - HAI NHIỆM KỲ MỖI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

(  ) CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC NÀY CÓ THỂ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ

 

  THỐNG ĐỐC (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      GAVIN NEWSOM (D) Đắc Cử 11-08-22 (2026)

         State Capitol, Sacramento, CA  95814

         Ph. (916) 445-2841

 

  PHÓ THỐNG ĐỐC (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      ELENI KOUNALAKIS (D) Đắc Cử 11-08-22 (2026)

         State Capitol, Room 1114, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-8994

 

  TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      SHIRLEY WEBER (D) Đắc Cử 11-08-22 (2030) 

         1500 11th St., 6th Floor, Sacramento, CA 95814 

         Ph.  (916) 653-6814

 

  KIỂM SOÁT VIÊN CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      MALIA M. COHEN (D) Đắc Cử 11-08-22 (2030)

         300 State Capitol Mall, Suite 1850, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-2636

 

  ỦY VIÊN BẢO HIỂM CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      RICARDO LARA (D) Tái Đắc Cử 11-08-22 (2026)

          300 State Capitol Mall, Suite 1700, Sacramento, CA 95814

          Ph. (916) 492-3500

 

  THỦ QUỸ CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      FIONA MA (D) Tái Đắc Cử 11-08-22 (2026)

         915 Capitol Mall, Room 110, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 653-2995

  TỔNG CHƯỞNG LÝ CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM) 

      ROB BONTA (D) Đắc Cử  11-08-22 (2030)

         1300 “I” Street, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-9555

  HỘI ĐỒNG QUÂN BÌNH  TIỂU BANG, KHU VỰC 4 (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      MIKE SCHAEFER (D) Tái Đắc Cử 11-08-22 (2026)

         400 Capitol Mall, Suite 2580, Sacramento, CA  95814

         Ph. (916) 323-9794

         16715 Von Karman Ave, Suite 150, Irvine, CA  92606

          Ph. (949) 724-2578

 

  TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG HUẤN CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      TONY K. THURMOND Tái Đắc Cử 11-08-22 (2026)

         1430 “N” St., Sacramento, CA 95814

          Ph. (916) 319-0800

 

CÁC CHỨC VỤ CỦA TIỂU BANG

THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

    GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CHO THƯỢNG VIỆN – HAI NHIỆM KỲ MỖI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

   (     )  CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CÙNG CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ NÀY CÓ THỂ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ TRONG THƯỢNG VIỆN HOẶC HẠ VIỆN TIỂU BANG*

 

KHU VỰC 30 – BOB ARCHULETA (D) Đắc Cử 11-08-22 (2030)

         Văn Phòng Capitol, 1021 O St, Suite 6620, Sacramento, CA 95814

     Văn Phòng Địa Phương – 12501 Imperial Hwy Suite 110

          Norwalk, CA  90650

          Ph. (562) 406-1001 (916) 651-4030

   

KHU VỰC 32 – KELLY SEYARTO (R) Tái Đắc Cử 11-08-22 (2032)

         Văn Phòng Capitol, 1021 O St, Suite 6620, Sacramento, CA 95814

     Văn Phòng Địa Phương – 25186 Hancock Ave., Suite 320
Murrieta, CA 92562
Ph. (951) 894-3530 (916) 651-4032

             

    KHU VỰC 34 – THOMAS J. UMBERG (D) Tái Đắc Cử 11-08-22 (2030)

          Văn Phòng Capitol, 1021 O St, Suite 6530, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 1000 E Santa Ana Blvd., Suite 220B
         Santa Ana, CA 92701

         Ph. (714) 558-3785 (916) 651-4034

 

    KHU VỰC 36 – JANET NGUYEN (R) Đắc Cử 11-08-22 (2028)
         Văn Phòng Capitol, 1021 O St, Suite 7130, Sacramento, CA  95814

    Văn Phòng Địa Phương – 12866 Main St., Suite 202
Garden Grove, CA 92840, CA  92840 (714) 786-8800 (916) 651-4036

     

    KHU VỰC 37 – DAVE MIN (D) Đắc Cử 11-03-20 (2032)

         Văn Phòng Capitol  – 1021 O St, Suite 6710, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 940 South Coast Dr., Suite 185
         Costa Mesa, CA  92626 Ph. (714) 662-6050 (916) 651-4037

 

KHU VỰC 38 – CATHERINE BLAKESPEAR (D) Đắc Cử 11-08-22 (2034)

Văn Phòng Capitol  – 1021 O St, Suite 7340, Sacramento, CA 95814
Văn Phòng Địa Phương – 24031 El Toro Rd., Suite 201A
Laguna Hills, CA 92653 Ph. (949) 598-5850 (916) 651-4038

 

  THÀNH VIÊN HẠ VIỆN (NHIỆM KỲ HAI NĂM)

   GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CỦA HẠ VIỆN – BA NHIỆM KỲ MỖI NHIỆM KỲ HAI NĂM

   (     )  CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CÙNG CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ NÀY CÓ THỂ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ TRONG THƯỢNG VIỆN HOẶC HẠ VIỆN TIỂU BANG*

 

    KHU VỰC 59 – PHILLIP CHEN (R) Tái Đắc Cử 11-08-22 (2028)

         Văn Phòng Capitol  – 1021 O St, Suite 4620, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 3 Pointe Dr., Suite 313
          Brea, CA  92821

          Ph. (714) 529-5502 (916) 319-2055

 

    KHU VỰC 64 – BLANCA PACHECO (D) Đắc Cử 11-08-22 (2034)

         Văn Phòng Capitol  – 1021 O St, Suite 6240, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 1440 N. Harbor Blvd., Suite #270

          Fullerton, CA  92835

          Ph. (714) 525-6515 (916) 319-2065

 

KHU VỰC 67 – SHARON QUIRK-SILVA (D) Tái Đắc Cử 11-08-22 (2026)

         Văn Phòng Capitol  – 1021 O St, Suite 4210 PO Box 942849, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 1440 N. Harbor Blvd., Suite #270

          Fullerton, CA  92835

          Ph. (714) 525-6515 (916) 319-2065

 

   KHU VỰC 68 – AVELINO VALENCIA (D) Đắc Cử 11-08-22 (2034)

         Văn Phòng Capitol  – 1021 O St, Suite 4120 PO Box 942849, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 2400 Katella Ave, Suite 640

          Anaheim, CA  92806

          Ph. (714) 939-8469 (916) 319-2068

  

   KHU VỰC 70 – TRI TA (R) Đắc Cử 11-08-22 (2034)

Văn Phòng Capitol, 1021 O Street, Suite 5540
PO Box 942849, Sacramento, CA 94249-0070
Văn Phòng Địa Phương – TBD
Ph. (714) 379-0970 (916) 319-2070

KHU VỰC 71 – KATE SANCHEZ (R)  Đắc Cử 11-08-22 (2034)

Văn Phòng Capitol – 1021 O Street, Suite 4340
PO Box 942849, Sacramento, CA 94249-0071
Văn Phòng Địa Phương– 41391 Kalmia St., Suite 220
Murrieta, CA 92562
Ph. (951) 894-1232 (916) 319-2071

KHU VỰC 72 – DIANE DIXON (R) Đắc Cử 11-08-22 (2034)

Văn Phòng Capitol – 1021 O Street, Suite 5330
PO Box 942849, Sacramento, CA 94249-0072
Văn Phòng Địa Phương – 17011 Beach Blvd. Suite 1120
Huntington Beach, CA 92647
Ph. (714) 843-4966 (916) 319-2072

 

KHU VỰC 73 – COTTIE PETRIE-NORRIS (D) Tái Đắc Cử 11-08-22 (2030)

Văn Phòng Capitol – 1021 O Street, Suite 4230
PO Box 942849, Sacramento, CA 94249-0073
Văn Phòng Địa Phương – 19712 MacArthur Blvd., Suite 150
Irvine, CA 92612
Ph. (949) 251-0074 (916) 319-2074

 

KHU VỰC 74 – LAURIE DAVIES (R) Đắc Cử 11-08-22 (2032)

Văn Phòng Capitol – 1021 O Street, Suite 4720
PO Box 942849, Sacramento, CA 94249-0074
Văn Phòng Địa Phương – 31473 Rancho Viejo Rd, Suite 104
San Juan Capistrano, CA 92675
Ph. (949) 240-7300 (916) 319-2074

 

 

* Hiến Pháp California, Điều IV của phần Lập Pháp (Mục 2)(4): Trong cả cuộc đời một người có thể phục vụ không quá 12 năm trong Thượng Viện, Hạ Viện, hoặc cả hai, trong bất kỳ sự kết hợp của nhiệm kỳ nào. Phân đoạn này sẽ chỉ áp dụng cho những thành viên của Thượng Viện hoặc Hạ Viện mà lần đầu được đắc cử vào Viện Lập Pháp sau Tháng Sáu của năm 2012 và là người trước đây chưa từng phục vụ trong Thượng Viện hoặc Hạ Viện. Những thành viên của Thượng Viện hoặc Hạ Viện được đắc cử trước Tháng Sáu của năm 2012 chỉ có thể phục vụ số nhiệm kỳ được cho phép tại thời điểm của kỳ bầu cử cuối cùng trước Tháng Sáu năm 2012.

 

CÁC CHỨC VỤ CỦA QUẬN

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT QUẬN ORANGE (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      400 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701 

      GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT – HAI NHIỆM KỲ MỖI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

      (     )  CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CÙNG CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ NÀY CÓ THỂ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ

 

    KHU VỰC 1 – ANDREW DO Tái Đắc Cử 11-03-20 (2024)

    KHU VỰC 2 – VINCENTE SARMIENTO Đắc Cử 11-08-22 (2030)

    KHU VỰC 3 – DONALD P. WAGNER Tái Đắc Cử 3-03-20 (2028)

    KHU VỰC 4 – DOUG CHAFFEE Đắc Cử 11-08-22 (2026)

    KHU VỰC 5 – KATRINA FOLEY Tái Đắc Cử 11-08-22 (2030)

  HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

    ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 1 –JORGE VALDES Bổ Nhiệm 8-17-22

      ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 2 – MARI BARKE Tái Đắc Cử 6-07-22

      ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 3 – KEN L. WILLIAMS, JR. Tái Đắc Cử 3-03-20

      ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 4 – TIM SHAW Đắc Cử 6-07-22

      ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 5 – LISA SPARKS Tái Đắc Cử 6-07-22

  CÁC CHỨC VỤ KHÁC TRONG QUẬN (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

    THẨM ĐỊNH VIÊN – CLAUDE PARRISH Tái Đắc Cử 6-07-22

    THANH TRA VIÊN-KIỂM SOÁT VIÊN – ANDREW HAMILTON Đắc Cử 6-07-22

    CHÁNH LỤC SỰ-LƯU KÝ VIÊN QUẬN – HUGH NGUYEN Tái Đắc Cử 6-07-22

    CHÁNH CÔNG TỐ QUẬN-QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG – TODD SPITZER Tái Đắc Cử 6-07-22

      CẢNH SÁT TRƯỞNG CỦA QUẬN-ĐIỀU TRA PHÁP Y – DON BARNES Tái Đắc Cử 6-07-22

    GIÁM ĐỐC HỌC KHU – AL MIJARES Tái Đắc Cử 6-07-22

    THỦ QUỸ-QUẢN LÝ THU THUẾ – SHARI L. FREIDENRICH Tái Đắc Cử 6-07-22

Được Cập Nhật 01/23

Sở Ghi Danh của Cử Tri