Nhảy đến nội dung

Danh Sách Các Viên Chức Đắc Cử

CÁC CHỨC VỤ LIÊN BANG

  TỔNG THỐNG HOA KỲ (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

   JOSEPH R. BIDEN (D) Đắc Cử 11-03-20

         The White House, Washington, DC 20500

 

  PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      KAMALA D. HARRIS (D) Đắc Cử 11-03-20

         Eisenhower Executive Bldg., Washington, DC 20500 

  

  THƯỢNG NGHỊ SĨ LIÊN BANG (NHIỆM KỲ SÁU NĂM)

      ALEX PADILLA (D) Bổ Nhiệm 1-20-21

         112 Hart Senate Office Bldg., Washington, DC 20510

     Văn Phòng Địa Phương – 312 N. Spring St., Suite 1748

         Los Angeles, CA 90012

         Ph. (213) 894-5000 (202) 224-3553 

 

      DIANNE FEINSTEIN (D) Tái Đắc Cử 11-06-18

         331 Hart Senate Office Bldg., Washington, DC 20510

         Văn Phòng Địa Phương – 11111 Santa Monica Blvd., Suite 915

         Los Angeles, CA 90025

         Ph. (310) 914-7300 (202) 224-3841  

   

  ĐẠI DIỆN TRONG QUỐC HỘI (NHIỆM KỲ HAI NĂM)

    KHU VỰC 38 – LINDA T. SANCHEZ (D) Tái Đắc Cử 11-03-20

         2329 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 12440 E. Imperial Hwy., Suite 140

         Norwalk, CA  90650

         Ph. (562) 860-5050 (202) 225-6676  

 

    KHU VỰC 39 – YOUNG KIM (R) Đắc Cử 11-03-20

         1306 Longworth House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 701 W. Kimberly Ave., Suite 245

         Placentia, CA 92870

         Ph. (714) 984-2440 (202) 225-4111 

 

    KHU VỰC 45 – KATIE PORTER (D) Tái Đắc Cử 11-03-20

         1117 Longworth House Office Bldg., Washington, DC  20515

          Văn Phòng Địa Phương – 2151 Michelson Dr., Suite 195
          Irvine, CA 92616

           Ph. (949) 668-6600 (202) 225-5611 

 

    KHU VỰC 46 – LOU CORREA (D) Tái đắc cử 11-03-20

         2301 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 2323 N. Broadway, Suite 319

         Santa Ana, CA 92706

         Ph. (714) 559-6190 (202) 225-2965 

 

    KHU VỰC 47 – ALAN LOWENTHAL (D) Tái đắc cử 11-03-20

         108 Cannon House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 12865 Main Street, Suite 200

         Garden Grove, CA  92840

          Ph. (714) 243-4088 (202) 225-7924        

 

    KHU VỰC 48 – MICHELLE STEEL (R) Đắc Cử 11-03-20

         1113 Longworth House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 17011 Beach Blvd., Suite 270

         Huntington Beach, CA 92647

          Ph. (714) 960-6483 (202) 225-2415              

 

    KHU VỰC 49 – MIKE LEVIN (D) Tái Đắc Cử 11-03-20

         1030 Longworth House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 33282 Golden Lantern, Suite 102

         Dana Point, CA  92629

         Ph. (949) 281-2449 (202) 225-3906

 

GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CỦA NHỮNG CHỨC VỤ TRONG TOÀN TIỂU BANG - HAI NHIỆM KỲ MỖI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

(  ) CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC NÀY CÓ THỂ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ

 

  THỐNG ĐỐC (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      GAVIN NEWSOM (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         State Capitol, Sacramento, CA  95814

         Ph. (916) 445-2841

 

  PHÓ THỐNG ĐỐC (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      ELENI KOUNALAKIS (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         State Capitol, Room 1114, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-8994

 

  TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      Shirley Weber (D) Bổ Nhiệm 1-29-2021 (2030) 

         1500 11th St., 6th Floor, Sacramento, CA 95814 

         Ph.  (916) 653-6814

 

  KIỂM SOÁT VIÊN CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      BETTY T. YEE (D) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2022)

         300 State Capitol Mall, Suite 1850, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-2636

 

  ỦY VIÊN BẢO HIỂM CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      RICARDO LARA (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

          300 State Capitol Mall, Suite 1700, Sacramento, CA 95814

          Ph. (916) 492-3500

 

  THỦ QUỸ CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      FIONA MA (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         915 Capitol Mall, Room 110, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 653-2995

  TỔNG CHƯỞNG LÝ CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM) 

      ROB BONTA (D) Bổ Nhiệm  04-23-21 (2030)

         1300 “I” Street, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-9555

  HỘI ĐỒNG QUÂN BÌNH  TIỂU BANG, KHU VỰC 4 (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      MIKE SCHAEFER (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         400 Capitol Mall, Suite 2580, Sacramento, CA  95814

         Ph. (916) 323-9794

         16715 Von Karman Ave, Suite 150, Irvine, CA  92606

          Ph. (949) 724-2578

 

  TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG HUẤN CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      TONY K. THURMOND Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         1430 “N” St., Sacramento, CA 95814

          Ph. (916) 319-0800

 

CÁC CHỨC VỤ CỦA TIỂU BANG

THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

    GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CHO THƯỢNG VIỆN – HAI NHIỆM KỲ MỖI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

   (     )  CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CÙNG CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ NÀY CÓ THỂ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ TRONG THƯỢNG VIỆN HOẶC HẠ VIỆN TIỂU BANG*

 

    KHU VỰC 29 – JOSH NEWMAN (D) Đắc Cử 11-03-20 (2030)

         State Capitol, Phòng 4066, Sacramento, CA 95814

     Văn Phòng Địa Phương – 203 N Harbor Blvd.

          Fullerton, CA  92832

          Ph. (714) 671-9474 (916) 651-4029

    KHU VỰC 32 – BOB J. ARCHULETA (D) Đắc Cử 11-06-18 (2030)
         
State Capitol, Room 5066, Sacramento, CA  95814
         Văn Phòng Địa Phương –12501 Imperial Hwy Suite 110
         Norwalk, CA  90650

         Ph. (562) 402-1001 (916) 651-4032

    

    KHU VỰC 34 – THOMAS J. UMBERG (D) Đắc Cử 11-06-18 (2030)

         State Capitol, Room 5097, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 1000 E Santa Ana Blvd., Suite 220B
         Santa Ana, CA 92701

         Ph. (714) 558-3785 (916) 651-4034

 

    KHU VỰC 36 – PATRICIA C. BATES (R) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2022)
         State Capitol, Room 3048, Sacramento, CA  95814

    Văn Phòng Địa Phương – 24031 El Toro Rd., Suite 201A
          Laguna Hills, CA  92653 (949) 598-5850 (916) 651-4036

     

    KHU VỰC 37 – DAVE MIN (D) Đắc Cử 11-03-20 (2032)

         State Capitol, Room 2048, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 940 South Coast Dr., Suite 185
         Costa Mesa, CA  92626 Ph. (714) 662-6050 (916) 651-4037

 

  THÀNH VIÊN HẠ VIỆN (NHIỆM KỲ HAI NĂM)

   GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CỦA HẠ VIỆN – BA NHIỆM KỲ MỖI NHIỆM KỲ HAI NĂM

   (     )  CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CÙNG CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ NÀY CÓ THỂ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ TRONG THƯỢNG VIỆN HOẶC HẠ VIỆN TIỂU BANG*

 

    KHU VỰC 55 – PHILLIP CHEN (R) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2028)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 4177, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 3 Pointe Dr., Suite 313
          Brea, CA  92821

          Ph. (714) 529-5502 (916) 319-2055

 

    KHU VỰC 65 – SHARON QUIRK-SILVA (D) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 6012, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 1440 N. Harbor Blvd., Suite #270

          Fullerton, CA  92835

          Ph. (714) 525-6515 (916) 319-2065

 

    KHU VỰC 68 – STEVEN S. CHOI (R) Tái Đắc Cử 11-03-20 (2028)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 2016, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 3240 El Camino Real, Suite 110

         Irvine, CA  92602

         Ph. (714) 665-6868 (916) 319-2068

 

    KHU VỰC 69 – TOM DALY (D) Tái Đắc Cử 11-03-20 (2024)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3120, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 2400 E. Katella Ave., Suite #640

         Anaheim, CA 92806

         Ph. (714) 939-8469 (916) 319-2069

 

    KHU VỰC 72 – JANET NGUYEN (R) Đắc Cử 11-03-20 (2028)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 4153, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 17011 Beach Blvd. Suite #1120

         Huntington Beach, CA  92647

         Ph. (714) 843-4966 (916) 319-2072

 

    KHU VỰC 73 – LAURIE DAVIES (R) Đắc Cử 11-03-20 (2032)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3141, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 29122 Rancho Viejo Rd, Suite #111

         San Juan Capistrano, CA  92675

         Ph. (949) 347-7301 (916) 319-2073

 

    KHU VỰC 74 – COTTIE PETRIE-NORRIS (D) Tái Đắc Cử 11-03-20 (2030)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 4144, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 19712 MacArthur Blvd., Suite 150

         Irvine, CA 92612

         Ph. (949) 251-0074 (916) 319-2074

 

* Hiến Pháp California, Điều IV của phần Lập Pháp (Mục 2)(4): Trong cả cuộc đời một người có thể phục vụ không quá 12 năm trong Thượng Viện, Hạ Viện, hoặc cả hai, trong bất kỳ sự kết hợp của nhiệm kỳ nào. Phân đoạn này sẽ chỉ áp dụng cho những thành viên của Thượng Viện hoặc Hạ Viện mà lần đầu được đắc cử vào Viện Lập Pháp sau Tháng Sáu của năm 2012 và là người trước đây chưa từng phục vụ trong Thượng Viện hoặc Hạ Viện. Những thành viên của Thượng Viện hoặc Hạ Viện được đắc cử trước Tháng Sáu của năm 2012 chỉ có thể phục vụ số nhiệm kỳ được cho phép tại thời điểm của kỳ bầu cử cuối cùng trước Tháng Sáu năm 2012.

 

CÁC CHỨC VỤ CỦA QUẬN

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT QUẬN ORANGE (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      10 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701 

      GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT – HAI NHIỆM KỲ MỖI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

      (     )  CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CÙNG CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ NÀY CÓ THỂ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ

 

    KHU VỰC 1 – ANDREW DO Tái Đắc Cử 11-03-20 (2024)

    KHU VỰC 2 – KATRINA FOLEY Đắc Cử 3-09-2021 (2030)

    KHU VỰC 3 – DONALD P. WAGNER Tái Đắc Cử 3-03-20 (2028)

    KHU VỰC 4 – DOUG CHAFFEE Đắc Cử 11-06-18 (2026)

    KHU VỰC 5 – LISA BARTLETT Tái Đắc Cử 6-05-18 (2022)

  HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

    ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 1 –REBECCA GOMEZ Tái Đắc Cử 3-03-20

      ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 2 – MARI BARKE Đắc Cử 6-05-18

      ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 3 – KEN L. WILLIAMS, JR. Tái Đắc Cử 3-03-20

      ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 4 – TIM SHAW Đắc Cử 3-03-20

      ỦY VIÊN QUẢN TRỊ KHU SỐ 5 – LISA SPARKS Đắc Cử 6-05-18

  CÁC CHỨC VỤ KHÁC TRONG QUẬN (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

    THẨM ĐỊNH VIÊN – CLAUDE PARRISH Tái Đắc Cử 6-05-18

    THANH TRA VIÊN-KIỂM SOÁT VIÊN – FRANCIS DAVIES Bổ  10-8-19

    CHÁNH LỤC SỰ-LƯU KÝ VIÊN QUẬN – HUGH NGUYEN Tái Đắc Cử 6-05-18

    CHÁNH CÔNG TỐ QUẬN-QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG – TODD SPITZER 

            Đắc Cử 11-06-18

    CẢNH SÁT TRƯỞNG CỦA QUẬN-ĐIỀU TRA PHÁP Y – DON BARNES Đắc Cử 11-06-18

    GIÁM ĐỐC HỌC KHU – AL MIJARES Tái Đắc Cử 6-05-18

    THỦ QUỸ-QUẢN LÝ THU THUẾ – SHARI L. FREIDENRICH Tái Đắc Cử 6-05-18

Được Cập Nhật 04/21

Sở Ghi Danh của Cử Tri