Nhảy đến nội dung

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro - Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ 2

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao trong việc điều chỉnh kết quả cho đúng khi kết quả đó không trùng khớp với kết quả đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán này yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho những chức vụ có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho những chức vụ có chênh lệch lớn.

Bầu Cử CA, Quận Orange Tiến Hành Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro của Kết Quả Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai

 


 

Tiến Độ của Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Chúng tôi sẽ đăng kết quả và tiến độ của quy trình kiểm toán.
Xem việc kiểm toán giới hạn rủi ro

Xem Video Ghi Hình Trực Tiếp của Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Chúng Tôi sẽ phát sóng việc kiểm toán giới hạn rủi ro.
Xem Video Ghi Hình Trực Tiếp
Xem Ghi Hình của việc Gieo Xúc Xắc

Các Tập Tin Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro để Tải Xuống
Chúng tôi sẽ tạo ra các tập tin có thể được tải xuống để sử dụng khi tiến hành việc kiểm toán giới hạn rủi ro.
Xem các tập tin có sẵn để tải xuống

Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên
Việc lựa chọn ngẫu nhiên được thực hiện bằng cách tung xúc xắc, và được dùng để xác định một chuỗi phiếu bầu ngẫu nhiên sẽ được dùng để kiểm toán. 
Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên

Kết Quả Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Kết quả cuối cùng của việc kiểm toán được đăng ở đây. 
Xem kết quả cuối cùng

Các Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro Trước Đây
Kết quả kiểm toán trong các kỳ bầu cử trước đây có thể tìm thấy ở đây.  
Xem các kiểm toán giới hạn rủi ro trước đây