Nhảy đến nội dung
Bầu Cử CA, Orange Tổ Chức Kiểm Toán Sau Bầu Cử về kết quả Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai

Việc kiểm toán phiếu bầu sẽ được tổ chức để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.

SANTA ANA, CA - Ngày 5 Tháng Ba, 2021 – Quận Orange sẽ tổ chức một cuộc kiểm toán sau bầu cử bắt đầu từ Thứ Năm, Ngày 11 Tháng Ba, 2021. 

Việc kiểm toán sau bầu cử sẽ bao gồm việc nhân viên xác nhận phiếu bầu trên giấy đã được bầu để cung cấp bằng chứng rằng kết quả là chính xác. 

Trích lời Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley

"Tổ chức việc kiểm toán sau bầu cử là một cách rất tốt để kiểm toán kết quả bầu cử và cung cấp sự kiểm tra quan trọng về sự trung thực của quy trình bầu cử." Ông nói tiếp, “Đây là một cơ hội quý giá để tận dụng tính năng kiểm toán nâng cao của hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange và đồng thời cũng đảm bảo rằng các kết quả là đúng và chính xác.”

Trước khi thực hiện việc kiểm toán sau bầu cử, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tiến hành việc rút thăm ngẫu nhiên để xác định phiếu bầu nào sẽ được kiểm toán.

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ công bố cập nhật của việc kiểm toán trên trang mạng của sở trong suốt giai đoạn kiểm toán sau bầu cử. 

KHI NÀO: 

  • Thứ Năm, Ngày 11 Tháng Ba, 2021 – 9 giờ sáng (lựa chọn ngẫu nhiên)

Ở ĐÂU:

  • Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA

BẰNG CÁCH NÀO:

  • Một khi sự lựa chọn ngẫu nhiên được thiết lập thì các phiếu bầu được chọn sẽ được lấy ra từ các lá phiếu đã bầu và việc kiểm toán sẽ bắt đầu.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.