Nhảy đến nội dung

Việc Ghi Danh cho Cử Tri được Bảo Vệ Danh Tính

Khi có tình huống đe dọa đến tính mạng, Đoạn 2166, 2166.5, 2166.7, và 2166.8 của Bộ Luật Bầu Cử California quy định về việc ghi danh cử tri được bảo vệ danh tính. Hãy liên hệ với Chuyên Viên Ghi Danh Cử Tri Bảo Vệ Danh Tính theo số 714-567-7563 để được trợ giúp. Chi tiết của chương trình được đặt ra trong luật California như sau:

Mục 2166. Việc ghi danh bảo vệ danh tính theo lệnh của tòa thượng thẩm.

(a) Bất kỳ người nào lập hồ sơ mới về tuyên thệ ghi danh hoặc ghi danh lại với viên chức bầu cử của quận có thể có các thông tin liên quan đến địa chỉ cư ngụ và số điện thoại và địa chỉ email của người đó xuất hiện trên bản tuyên thệ, hoặc bất kỳ danh sách hoặc danh mục hoặc chỉ dẫn được chuẩn bị từ đó, mà các thông tin này được tuyên bố là bảo mật theo LỆNH CỦA TÒA THƯỢNG THẨM được ban ra khi có nguyên nhân chính đáng rằng tính mạng của cử tri hoặc bất kỳ người nào trong gia đình của cử tri bị đe dọa, và ghi tên của viên chức bầu cử của quận như là một chính đảng.

(b) Bất kỳ người nào được chấp thuận việc bảo vệ danh tính theo phân đoạn (a) sẽ:

(1) Cung cấp một địa chỉ nhận thư có hiệu lực và được xem là một cử tri bỏ phiếu bầu qua thư cho tất cả các cuộc bầu cử sau đó  hoặc cho đến khi viên chức bầu cử của quận được thông báo khác đi bởi tòa hoặc bởi văn bản từ cử tri. Một cử tri yêu cầu hủy bỏ tình trạng cử tri bỏ phiếu bầu qua thư theo đây đồng ý đưa số địa chỉ cư trú, điện thoại, và email của họ vào danh mục cử tri.

(2) Viên chức bầu cử, trong việc tạo ra bất kỳ danh sách, danh mục, bảng liệt kê nào phải loại ra các cử tri có tình trạng là cử tri được bảo vệ danh tính.

(3) Trong vòng 60 ngày chuyển đến một quận mới, cần lấy một chỉ định từ tòa án tối cao của quận mới chiếu theo tiểu mục (a). Viên chức bầu cử của quận mới, sau khi nhận thông báo cử tri được bảo vệ danh tính chuyển đến quận, phải thực hiện các bước sau: 

A. Liên lạc cử tri được bảo vệ danh tính và cung cấp thông tin về việc làm đơn cho tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính tại quận mới.

B. Giữ nguyên tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính từ quận trước đó 60 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

C. Theo đoạn (2) của tiểu mục (b), không bao gồm cử tri được bảo vệ danh tính vào bất kỳ danh sách, danh mục, bảng liệt kê nào trong suốt thời gian 60 ngày.

D. Gỡ bỏ tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính nếu cử tri mới không cung cấp chỉ định của tòa cho quận mới trong thời hạn 60 ngày.

Mục 2166.5. Ghi danh bảo vệ danh tính.

(a) Bất kỳ người nào lập hồ sơ tuyên thệ ghi danh mới hoặc ghi danh lại với viên chức bầu cử của quận có thể có các thông tin liên quan đến địa chỉ cư ngụ, số điện thoại, và địa chỉ email của người đó trên bản tuyên thệ, hoặc bất kỳ danh sách hoặc bảng liệt kê hoặc danh mục được chuẩn bị từ đó, được tuyên bố là bảo vệ danh tính theo trình bày của giấy chứng nhận rằng người đó là người tham gia vào việc Bảo Mật Địa Chỉ là Nạn Nhân của Bạo Hành Gia Đình, Tấn Công Tình Dục, và chương trình Bị Rình Rập theo Chương 3.1 (tiếp theo Đoạn 6205) của Đoạn 7 của Tiêu Đề 1 của Bộ Luật Chính Quyền hoặc là một người tham gia vào chương trình Bảo Mật Địa Chỉ cho Nhân Viên của các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản, các Tình Nguyện Viên, và chương trình Bệnh Nhân theo Chương 3.2 (tiếp theo Đoạn 6215) của chương này.

(b) Bất kỳ người nào được chấp thuận việc bảo vệ danh tính theo phân đoạn (a) sẽ:

(1) Cung cấp một địa chỉ gửi thư có giá trị và được xem xét là bầu qua thư cho tất cả các cuộc bầu cử sau đó và ghi danh lại sau đó trong hoặc ngoài quận cho đến khi viên chức bầu cử của quận được thông báo khác đi bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc bởi văn bản từ cử tri. Một cử tri yêu cầu hủy bỏ tình trạng cử tri bỏ phiếu bầu qua thư theo đây đồng ý việc đưa thông tin địa chỉ cư ngụ và số điện thoại và địa chỉ email của họ vào bảng danh mục cử tri.

(2) Viên chức bầu cử, khi tạo ra bất kỳ danh sách, danh mục, hoặc bảng chỉ dẫn nào sẽ loại ra cử tri có tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính.

(c) Việc kiện tụng bất kỳ cơ quan nhà nước hoặc viên chức hoặc nhân viên nào sẽ bị bãi bỏ nếu lý do kiện là sự bất cẩn đơn thuần gây ra việc tiết lô thông tin là đối tượng của đoạn này trừ khi cho thấy có sự cố tình và bất cẩn nghiêm trọng.

(d) Các phân đoạn (a) và (b) sẽ không áp dụng cho bất kỳ người nào được chấp thuận bảo mật danh tính khi viên chức bầu cử của quận nhận được văn bản chính thức từ người quản lý chương trình bảo mật địa chỉ về sự thu hồi, không còn giá trị, hết hạn, hoặc hủy bỏ giấy chứng nhận của người tham gia.

(Được tu chính bởi Stats. 2015, Ch. 728, Sec. 36. Có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng Một, 2016. Được điều hành vào Ngày 26 Tháng Chín, 2016, khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang phát hành giấy chứng nhận được chỉ định theo Stats. 2015, Ch. 728, Sec. 88.

Mục 2166.7 - Viên Chức An Toàn Công Cộng

(a) Nếu được ủy quyền bởi hội đồng giám sát quận, một viên chức bầu cử quận phải, theo như đơn của một viên chức an toàn công cộng, bảo mật địa chỉ cư ngụ, số điện thoại, và đại chỉ email của viên chức đó xuất hiện trên bản tuyên thệ ghi danh, theo đều khoản và điều kiện của mục này.

(b) Đơn cho viên chức an toàn công cộng sẽ gồm có bản trình bày, được ký theo hình phạt của tội khai man, rằng người đó là một viên chức an toàn công cộng như theo định nghĩa trong tiểu mục (f) và rằng có tình huống đe dọa đến tinh mạng cho viên chức đó hoặc các thành viên trong gia đình của viên chức đó. Đơn này sẽ là một dữ liệu công cộng.

(c) Sự bảo mật danh tính được cấp theo tiểu mục (a) sẽ kết thúc không quá hai năm sau khi bắt đầu, như được xác định bới viên chức bầu cử quận. Viên chức đó có thể nộp một đơn mới cho bảo mật danh tính chiếu theo tiểu mục (a), và yêu cầu mới này có thể được cấp thêm một khoảng thời gian không quá hai năm.

(d) Bất kỳ người nào được cấp tình trạng cử tri bảo mật danh tính theo tiểu mục (a) phải:

1) Cung cấp một địa chỉ gửi thư có giá trị và được xem xét là bầu qua thư cho tất cả các cuộc bầu cử sau đó và ghi danh lại sau đó trong hoặc ngoài quận cho đến khi viên chức bầu cử của quận được thông báo khác đi bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc bởi cử tri bằng văn bản. Một cử tri yêu cầu hủy bỏ tình trạng cử tri bỏ phiếu bầu qua thư ở đây đồng ý việc đưa thông tin số điện thoại địa chỉ cư ngụ của họ vào bảng danh mục cử tri

2) Viên chức bầu cử, khi tạo ra bất kỳ danh sách, danh mục, hoặc bảng liệt kê nào sẽ loại ra cử tri có tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính.

3) Trong vòng 60 ngày chuyển đến một quận mới, cần lấy một chỉ định từ tòa án tối cao của quận mới chiếu theo tiểu mục (a). Viên chức bầu cử của quận mới, sau khi nhận thông báo cử tri được bảo vệ danh tính chuyển đến quận, phải thực hiện các bước sau: 

(A) Liên lạc cử tri được bảo vệ danh tính và cung cấp thông tin về việc làm đơn cho tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính tại quận mới.

(B) Giữ nguyên tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính từ quận trước đó 60 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

(C) Theo đoạn (2) của tiểu mục (b), không bao gồm cử tri được bảo vệ danh tính vào bất kỳ danh sách, danh mục, bảng liệt kê nào trong suốt thời gian 60 ngày.

(D) Gỡ bỏ tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính nếu cử tri mới không cung cấp chỉ định của tòa cho quận mới trong thời hạn 60 ngày.

(e) Việc kiện tụng bất kỳ cơ quan nhà nước hoặc viên chức hoặc nhân viên nào sẽ bị bãi bỏ nếu lý do kiện là sự bất cẩn đơn thuần gây ra việc tiết lô thông tin là đối tượng của đoạn này trừ khi cho thấy có sự cố tình và bất cẩn nghiêm trọng.

(f) "Một viên chức an toàn công cộng" có cùng ý nghĩa như được định nghĩa trong tiểu mục (a), (d), (e), (f), hoặc (j) của Mục 7920.535 của Bộ Luật Chính Phủ.

(Tu chính bởi Stats.2021, Ch.615, Sec.91. (AB 474) Có hiệu lực Ngày 1 Tháng Một, 2022. Thực hiện ngày 1 Tháng Một, 2023, chiếu theo Sec.463 của Stats. 2021, Ch.615.)

Mục 2166.8 - Nhân Viên Đủ Điều Kiện

(a) Một viên chức bầu cử quận phải, theo đơn nhân viên đủ điều kiện, bảo mật địa chỉ cư ngụ, số điện thoại, và địa chỉ email xuất hiện trên bản tuyên thệ ghi danh của viên chức đó, theo điều khoản và điều kiện của mục này.

(b) Đơn cho nhân viên đủ điều kiện sẽ gồm có bản trình bày, được ký theo hình phạt của tội khai man, rằng người đó là một nhân viên đủ điều kiện như theo định nghĩa trong tiểu mục (f) và rằng có tình huống đe dọa đến tinh mạng cho viên chức đó hoặc các thành viên trong gia đình của viên chức đó. Đơn này sẽ là một dữ liệu công cộng.

(c) Sự bảo mật danh tính được cấp theo tiểu mục (a) sẽ kết thúc không quá hai năm sau khi bắt đầu, như được xác định bới viên chức bầu cử quận. Viên chức đó có thể nộp một đơn mới cho bảo mật danh tính chiếu theo tiểu mục (a), và yêu cầu mới này có thể được cấp thêm một khoảng thời gian không quá hai năm.

(d) Các phần sau đây áp dụng cho người được cấp tình trạng  bảo vệ danh tính theo tiểu mục (a):

(1) Viên chức bầu cử, khi tạo ra bất kỳ danh sách, danh mục, hoặc bảng liệt kê nào, sẽ loại ra cử tri có tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính.

(2) Người đó phải, trong vòng 60 ngày chuyển đến quận mới, nộp đơn cho tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính chiếu theo tiểu mục (a). Viên chức bầu cử của quận mới, theo thông báo việc chuyển đến của cử tri được bảo vệ danh tính, phải thực hiện các bước sau:

(A) Liên lạc cử tri được bảo vệ danh tính và cung cấp thông tin về việc làm đơn cho tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính tại quận mới.

(B) Giữ nguyên tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính từ quận trước đó 60 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

(C) Theo đoạn (1), không bao gồm cử tri được bảo vệ danh tính vào bất kỳ danh sách, danh mục, bảng liệt kê nào trong suốt thời gian 60 ngày.

(e) Việc kiện tụng bất kỳ cơ quan nhà nước hoặc viên chức hoặc nhân viên nào sẽ bị bãi bỏ nếu lý do kiện là sự bất cẩn đơn thuần gây ra việc tiết lô thông tin là đối tượng của đoạn này trừ khi cho thấy có sự cố tình và bất cẩn nghiêm trọng.

(f) "Nhân viên đủ điều kiện" có nghĩa là nhân viên được thuê hoặc hợp đồng với Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc với văn phòng bầu cử địa phương là người mà thực hiện các công việc liên quan đến bầu cử và tương tác với công chúng và được công chúng quan sát thực hiện các công việc liên quan đến bầu cử, nhưng không bao gồm người mà thành viên hội đồng khu bầu cử là người nói cách khác là không thực hiện các công việc liên quan đến bầu cử. Theo mục đích của mục này, một người nhân viên đủ điều kiện không giới hạn trong phạm vi những người mà chỉ thực hiện các công việc liên quan đến bầu cử cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc các văn phòng bầu cử địa phương.

 

(Được thêm bởi Stats. 2022, Ch. 554, Sec. 2. (SB 1131) Hiệu lực Ngày 26 Tháng Chín, 2022.)