Nhảy đến nội dung

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện

Kể từ Ngày 1 Tháng Một, 2017, Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện (CVR) được áp dụng cho các cử tri hội đủ điều kiện ở California chiếu theo Bộ Luật Bầu Cử 2170 đến 2173.

Ghi danh cử tri có điều kiện kéo dài thời hạn ghi danh 15 ngày hiện nay ở California đối với các cử hội đủ điều kiện, cho phép họ ghi danh và bỏ phiếu tạm thời 14 ngày trước một cuộc bầu cử và vào Ngày Bầu Cử.

Quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu tạm thời như là một cử tri có điều kiện tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, tọa lạc tại 1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, hoặc tại một số Trung Tâm Bầu Cử được chọn mở cửa sớm tùy thuộc vào loại bầu cử. Hãy gọi số 714-567-7600 để có đầy đủ chi tiết.

Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn ghi danh, hãy làm theo quy trình hai bước đơn giản này:

  1. Trực tiếp đến Sở Ghi Danh Cử Tri ở 1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, 92705 hoặc đến một Trung Tâm Bầu Cử sớm để hoàn tất mẫu đơn ghi danh cử tri có điều kiện hoặc truy cập ocvote.gov/register và hoàn tất mẫu ghi danh cử tri trực tuyến.
  2. Sau khi hoàn tất mẫu ghi danh cử tri tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri hoặc tai một Trung Tâm Bầu Cử Sớm, quý vị sẽ nhận được một phiếu bầu tạm thời. Nếu quý vị hoàn tất mẫu ghi danh cử tri trực tuyến, quý vị phải đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri hoặc một Trung Tâm Bầu Cử Sớm để hoàn tất thủ tục ghi danh và bỏ phiếu bằng phiếu bầu tạm thời.

Nếu quý vị là một cử tri quân đội, cử tri hải ngoại, hoặc một cử tri khuyết tật, vui lòng làm như sau:

  1. Ghi danh cử tri có điều kiện từ xa sẽ có trong 14 ngày trước cuộc bầu cử nếu quý vị thuộc trong những trường hợp này. Bấm vào đây để hoàn tất quá trình ghi danh cử tri có điều kiện từ xa. 

 

Kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri có điều kiện và phiếu bầu tạm thời của quý vị 30 ngày sau cuộc bầu cử tại ocvote.gov/provisional.

Quý vị vẫn có câu hỏi? Vui lòng gọi số (714) 567-7600 hoặc truy cập trang Các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi tại ocvote.gov/faqs.