Nhảy đến nội dung
Công Báo về Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

SANTA ANA, CA – Ngày 18, Tháng Tám, 2023– Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023.

Các ngày bắt đầu cho các hoạt động quan trọng được liệt kê bên dưới. Các hoạt động bầu cử hàng ngày được đăng lên và cập nhận trên lịch quan sát trong trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri -  www.ocvote.gov/observe.

Ngày/Giờ Bắt Đầu

Các Hoạt Động Bầu Cử Có Thể Quan Sát Được

Ngày 5 Tháng Chín, 2023

1:00 giờ chiều

Xử Lý Các Phiếu Bầu Qua Thư

Qui trình xử lý phiếu bầu qua thư bao gồm phân loại, xác nhận chữ ký, các hoạt động thu nhận và gửi trả, và sao lục phiếu bầu chính thức.

Ngày 7 Tháng Chín, 2023

10:00 giờ sáng

Kiểm Tra Tính Chính Xác và Hơp Lý Trước Bầu Cử

Kiểm tra tính chính xác của hệ thống bầu cử của Quận Orange sẽ bắt đầu bằng việc chuẩn bị kiểm tra phiếu bầu và sẽ tiếp tục kiểm tra đến hết tất cả các thiết bị được sử dụng cho cuộc bầu cử này. Dự kiến việc quét phiếu bầu kiểm tra sẽ bắt đầu vào Thứ Năm, Ngày 7 Tháng Chín.

Ngày 12 Tháng Chín, 2023

10:00 giờ sáng

Đếm Phiếu bầu Qua Thư

Các phiếu bầu qua thư được chấp nhận để đếm được quét. Các bầu chọn trên phiếu bầu được quét có thể không được lập bảng bởi hệ thống bỏ phiếu, tiếp cận bởi nhân viên Sở Ghi Danh Cử Tri, hoặc ra thông báo cho đến 8 giờ tối Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Mười.

Ngày 23 Tháng Chín, 2023

8:00 giờ sáng

Trung Tâm Bầu Cử Mở Cửa

Ba Trung Tâm Bầu Cử mở cửa trong Thành Phố Anaheim và một tại Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri để phục vụ các cử tri hàng ngày. Thêm ba Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa vào Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng Chín. Tất cả bảy Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa cho đến 8 giờ tối Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Mười. Xử lý các Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện và các phiếu bầu có điều kiện có thể bắt đầu.

Ngày 3 Tháng Mười, 2023

Sau 8:00 giờ tối

Lập Bảng Phiếu Bầu Trung Tâm Bầu Cử

Các bầu chọn từ các phiếu bầu bỏ tại các Trung Tâm Bầu Cử sẽ được lập bảng bởi hệ thống bỏ phiếu và tiếp tục cho đến khi hoàn tất.

Ngày 4 Tháng Mười, 2023

10:00 giờ sáng

Kiểm Phiếu Chính Thức

Trong quá trình kiểm phiếu chính thức, Sở Ghi Danh Cử Tri tiếp tục xử lý các phiếu bầu qua thư; ghi sổ tất cả các phiếu bầu được cấp, bầu chọn, và các phiếu bầu không được sử dụng; và hoàn tất kiểm toán. Việc kiểm phiếu phải được hoàn tất không trể hơn Thứ Năm, Ngày 2 Tháng Mười Một

Ngày 4 Tháng Mười, 2023

11:00 giờ sáng

Một Phần Trăm Phiếu Bầu Đếm Bằng Tay

Các phiếu bầu của ít nhất 1% từ các khu bầu cử sẽ được chọn ngẫu nhiên vào thời điểm này. Dự kiến việc đếm tay cho các phiếu bầu này để xác nhận các bầu chọn được lập bảng bởi phần mềm hệ thống bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng Mười.

Ngày 4 Tháng Mười, 2023

11:00 giờ sáng

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

Nếu việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro được thực hiện cho cuộc bầu cử này, các vòng tranh cử bao gồm trong Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cũng như các lựa chọn ngẫu nhiên ít nhất 20 con số để chọn ra các phiếu bầu sẽ được xác định trong thời gian này. Dự kiến việc đếm tay các phiếu bầu này để xác nhận các bầu chọn được lập bảng bởi phần mềm hệ thống bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào Thứ Sáy, Ngày 6 Tháng Mười.  

Ngày 9 Tháng Mười, 2023

8:00 giờ sáng

Kiểm Tra Tính Chính Xác và Hợp Lý Sau Bầu Cử 

Kiểm tra việc quét các phiếu bầu kiểm tra trên tất cả các thiết bị hệ thống bỏ phiếu sẽ bắt đầu để khẳng định rằng hệ thống lập bảng các bầu chọn vẫn chính xác.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.