Nhảy đến nội dung
Thông Báo Công Khai Lịch Quan Sát Bầu Cử Chung Cuộc Khu 3 và 5 Thành Phố Seal Beach

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc Khu 3 và 5 Thành Phố Seal Beach 

SANTA ANA, CA – Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2022 – Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri thực hiện Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc của Khu 3 và 5 Thành Phố Seal Beach. 

Các ngày bắt đầu cho các hoạt động quan trọng được liệt kê bên dưới. Các hoạt động bầu cử hàng ngày được đăng lên và cập nhật trên lịch quan sát trong trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri – ocvote.gov/observe.

Ngày/Giờ Bắt Đầu

Các Hoạt Động Bầu Cử Có Thể Quan Sát Được

Ngày 3 Tháng Một, 2023

1:00 giờ chiều

Xử Lý Phiếu Bầu Qua Thư 

Qui trình xử lý phiếu bầu qua thư bao gồm phân loại, xác minh chữ ký, các hoạt động thu nhận và gửi trả, và sao lục phiếu bầu chính thức. 

Ngày 10 Tháng Một, 2023

10:00 giờ sáng

Kiểm Tra Tính Chính Xác và Hợp Lý Trước Bầu Cử

Kiểm tra tính chính xác của hệ thống bầu cử của Quận Orange sẽ bắt đầu bằng việc chuẩn bị kiểm tra phiếu bầu và sẽ tiếp tục kiểm tra đến tất cả các thiết bị được xử dụng trong cuộc bầu cử này.  Dự kiến việc quét phiếu bầu kiểm tra sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 Tháng Một, 2023 .

Ngày 10 Tháng Một, 2023

10:00 giờ sáng

Đếm Phiếu Bầu Qua Thư

Các phiếu bầu qua thư được chấp nhận để đếm được quét. Các bầu chọn trên phiếu bầu được quét có thể sẽ không được lập bảng bởi hệ thống bỏ phiếu, truy cập bởi nhân viên Sở Ghi Danh, hoặc ra thông báo cho đến 8:00 giờ tối  Thứ Ba, ngày 31 Tháng Một.

Ngày 31 Tháng Một, 2023

8:00 giờ tối

Lập Bảng Phiếu Bầu Qua Thư

Các bầu chọn từ các phiếu bầu đã được xử lý trước thời gian này sẽ được lập bảng bởi hệ thống bỏ phiếu. 

Ngày 1 Tháng Hai, 2023

10:00 giờ sáng

Kiểm Phiếu Chính Thức

Trong quá trình Kiểm Phiếu Chính Thức, Sở Ghi Danh Cử Tri vẫn tiếp tục xử lý phiếu bầu qua thư; giải thích cho tất cả các phiếu bầu được cấp, bầu, và tất cả các phiếu không được sử dụng; và hoàn tất kiểm toán. Việc đếm phiếu phải được hoàn tất không trể hơn Thứ Năm Ngày 2 Tháng Ba. 

Ngày 1 Tháng Hai, 2023

11:00 giờ sáng

Một Phần Trăm Phiếu Bầu Đếm Bằng Tay

Các phiếu bầu của ít nhất 1% từ các khu bầu cử sẽ được chọn ngẫu nhiên cho lần này. Dự kiến việc đếm tay các phiếu bầu này để xác nhận các bầu phiếu được lập bảng bởi phần mềm hệ thống bầu cử sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu, Ngày 3 Tháng Hai. 

Ngày 1 Tháng Hai, 2023

11:00 giờ sáng

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

Nếu Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro được thực hiện cho cuộc bầu cử này, các vòng tranh cử bao gồm trong Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cũng như các số lựa chọn ngẫu nhiên của ít nhất 20 con số sẽ được xác định trong thời gian này. Dự kiến việc đếm tay các phiếu bầu này để xác nhận các bầu phiếu được lập bảng bởi phần mềm hệ thống bầu cử sẽ bắt đầu vào Thứ Năm, Ngày 9 Tháng Hai. 

Ngày 9 Tháng Hai, 2023

8:00 giờ sáng

Kiểm Tra Tính Chính Xác và Hợp Lý Sau Bầu Cử 

Kiểm tra việc quét các phiếu bầu trên tất cả các thiết bị trong hệ thống bỏ phiếu sẽ bắt đầu để khẳng định rằng hệ thống vẫn lập bảng bỏ phiếu chính xác. 

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông: 
Bob Page
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.