Nhảy đến nội dung
Gia Hạn Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Năm 2022 – CẬP NHẬT

Khi các viên chức đương nhiệm không lập hồ sơ tái tranh cử, thời hạn lập hồ sơ của ứng cử viên được gia hạn.

SANTA ANA, CA -  Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Ba, 2022 lúc 10:00 giờ sáng - Tổng Thư Ký Tiểu Bang đã thông báo rằng thời hạn đề cử đã được kéo dài đến 5:00 giờ chiều vào Ngày 16 Tháng Ba, 2022 cho các chức vụ liên bang và tiểu bang do cử tri đề cử được liệt kê dưới đây là đại diện cho cử tri Quận Orange bởi vì những người đương nhiệm đủ điều kiện không nộp Hồ Sơ Đề Cử trước thời hạn Ngày 11 Tháng Ba, 2022.

Bất kỳ người nào hội đủ điều kiện, ngoài người đương nhiệm, có thể nộp Hồ Sơ Đề Cử cho đến 5:00 giờ chiều Ngày 16 Tháng Ba, 2022 tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California. 

Giờ làm việc là: Thứ Hai - Thứ Sáu  8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều.

Vào Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng Ba lúc 9:00 giờ tối, Sở Ghi Danh Cử Tri đã công bố các chức vụ không đảng phái mà được gia hạn thời gian lập hồ sơ ứng cử viên.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600.

CÁC CHỨC VỤ TRANH CỬ ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN LẬP HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN:

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Khu Vực Số 32
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Khu Vực Số 36
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Khu Vực Số 38
Hạ Viện Tiểu Bang, Khu Vực Số 64
Hạ Viện Tiểu Bang, Khu Vực Số 68
Hạ Viện Tiểu Bang, Khu Vực Số 70
Hạ Viện Tiểu Bang, Khu Vực Số 71
Hạ Viện Tiểu Bang, Khu Vực Số 72

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.